För en rättvis och god förvaltning

Riksdagens justitieombudsman (JO) övervakar att myndigheter och tjänstemän följer lagen och fullgör sina skyldigheter. Även andra som sköter offentliga uppdrag står under JO:s tillsyn.
 
JO undersöker klagomålen, inleder undersökningar på eget initiativ och gör inspektioner i ämbetsverk och anstalter.

JO övervakar särskilt att god förvaltning iakttas och att de grundläggande och de mänskliga rättigheterna respekteras.
 
Petri Jääskeläinen är riksdagens justitieombudsman. Maija Sakslin och Pasi Pölönen är biträdande justitieombudsmän.

Klaga hos JO?

Man kan klaga hos JO om myndigheter eller tjänstemän eller andra som sköter offentliga uppdrag.

> Läs mera om hur man gör ett klagomål

 

 

Pressmeddelanden Pressmeddelanden

Tillbaka

Framställning om att ändra överklagandeförbud

Biträdande justitieombudsman (BJO) Maija Sakslin anser att förbudet mot att söka ändring i FPA:s beslut i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn är problematiskt ur jämlikhetssynpunkt. Däremot kan ett beslut om kommuntillägg av en kommunal myndighet enligt rättspraxis överklagas ända upp till högsta förvaltningsdomstolen.

BJO ber social- och hälsovårdsministeriet överväga om förbudet borde ändras så att sökanden på begäran kan få ett överklagbart beslut av en kommunal tjänsteinnehavare också i sådana ärenden om kommuntillägg som avgjorts av FPA.

Biträdande justitieombudsman Maija Sakslins beslut 1792/2/13 har publicerats i sin helhet (på finska) på justitieombudsmannens webbplats, www.ombudsman.fi 

Mer information ger äldre justitieombudsmannasekreterare Minna Verronen, tfn 09 432 3394.