På webben publiceras JO:s avgöranden som antingen är av rättsligt eller allmänt intresse. Avgöranden har lagts ut på webben från år 2001, på finska eller svenska beroende på originalspråket. 

Ur avgörandena har avlägsnats uppgifter som är sekretessbelagda och anses vara onödiga. Avlägsnad text har markerats med streck [---]. Personnamn har vanligen ersatts med initialer.

Sök avgöranden

Klicka på länken 'Avgöranden' -> 'Sök avgöranden' för att komma till sökmenyn.

> Avgöranden från år 2016

Avgöranden från år 2015
Avgöranden från år 2014

 
 
Avgöranden på webben
Från 1.6.2010 datum = publiceringsdag

Om länken fungerar inte, sök avgörandet via "Sök avgöranden" -funktion.
T.ex.: 1234/2010 och tryck på "Sök"-knappen.

 

 
 
 

2018

Januari

2018

December