JO överväger i sitt avgörande, om den övervakades förfarande är lagstridigt eller om denne har underlåtit att fullgöra sin skyldighet.

JO vidtar med anledning av klagomål de åtgärder som JO anser vara befogade. JO bedömer ett ärende utifrån hur lagen efterlevs och rättssäkerheten tryggas samt hur de grundläggande och mänskliga rättigheterna tillgodoses.
 
JO:s avgöranden som leder till åtgärder avfattas i form av ett skriftlig beslut. Av beslutet framgår JO:s ställningstagande och åtgärder. Beslut publiceras på webben om avgörandet eller ställningstagandet är av juridiskt eller allmänt intresse.

> Avgöranden på webben
> Sökning av avgöranden
 

 

Ställningstaganden

JO kan göra statsrådet uppmärksamt på brister som han/ hon har observerat i bestämmelser eller föreskrifter samt göra framställningar om hur bristerna kan avhjälpas.

JO ger på begäran också utlåtanden till ministerierna i lagberedningsärenden.

> Ställningstaganden och utlåtanden