Andra publikationer

 

Undersökning om effekterna av JO:s verksamhet

Den första undersökningen av effekterna av JO:s verksamhet publicerades i november 2007. Av undersökningen framgår vilket inflytande JO haft på lagstiftningen och myndigheternas verksamhet.
 
Den innehåller också en analys av JO:s synlighet i medierna. Undersökningen gjordes på uppdrag av JO-kansliet.

Störst genomslagskraft för egna initiativ och inspektioner

Av undersökningen framgår att myndigheterna ofta skrider till åtgärder för att rätta till förhållanden som kritiserats av JO. Likaså har JO:s förslag till lagändringar vunnit gehör i lagberedningen. Det är i synnerhet JO:s egna initiativ och uttalanden vid inspektioner som visade sig ge resultat.
 
Undersökningsrapporten Näkökulmia oikeusasiamiesinstituution vaikuttavuuteen i sin helhet (pdf 0,94 Mt) på finska, med ett sammandrag på svenska.

Särskilda berättelser

I ett ärende som justitieombudsmannen anser vara viktigt kan hen också ge en särskild berättelse till riksdagen.

Barn, familjevald och myndigheternas ansvar (pdf: 548 kt).
Justitieombudsman Paunio överlämnade 7.2.2006 sin särskilda berättelse till riksdagens talman.
 
Utvecklande av stadgandena om jäv (pdf: 78,1 kt)
År 1993 lämnade JO Jacob Söderman en särskild berättelse om behovet att utveckla jävsbestämmelserna.

 

I ett ärende som justitieombudsmannen anser vara viktigt kan han eller hon också ge en särskild berättelse till riksdagen.

Barn, familjevald och myndigheternas ansvar (pdf: 548 kt).
Justitieombudsman Paunio överlämnade 7.2.2006 sin särskilda berättelse till riksdagens talman.

Utvecklande av stadgandena om jäv (pdf: 78,1 kt)
År 1993 lämnade JO Jacob Söderman en särskild berättelse om behovet att utveckla jävsbestämmelserna.