Justitieombudsmannen har i uppgift att övervaka att alla myndigheter och privata aktörer som sköter ett offentligt uppdrag (till exempel privata företag som kommunen köper tjänster för äldre personer av) följer lagen och fullgör sina skyldigheter. Vid utövningen av sitt ämbete övervakar justitieombudsmannen att de grundläggande fri- och rättigheterna samt mänskliga rättigheterna tillgodoses.

Uppgiften att främja äldre personers rättigheter

Tryggandet av äldre personers rättigheter betraktas som en del av det övergripande skyddet, övervakningen och främjandet av de grundläggande och mänskliga rättigheterna. Målet är att respektera äldre personers grundläggande och mänskliga rättigheter och ett människovärdigt liv under hela levnadsbanan.

I anslutning till justitieombudsmannens kansli verkar Människorättscentret, som kompletterar och stödjer justitieombudsmannens verksamhet genom att främja information, fostran, utbildning och forskning kring de grundläggande och mänskliga rättigheterna samt samarbetet kring detta, och genom att utarbeta utredningar, initiativ och utlåtanden för att främja och tillgodose de grundläggande och mänskliga rättigheterna.

Justitieombudsmannens och Människorättscentrets specialuppgifter

Justitieombudsmannen och Människorättscentret har specialuppgifter som grundar sig på internationella konventioner och som stödjer övervakningen av äldre personers rättigheter. Justitieombudsmannen övervakar också i egenskap av nationellt besöksorgan enligt FN:s konvention till exempel förhållandena för och bemötandet av äldre personer med minnessjukdom.

En gemensam uppgift för justitieombudsmannen och Människorättscentret är att skydda, främja och följa hur de rättigheter som personer med funktionsnedsättning garanteras i FN:s konvention tillgodoses i Finland. Till exempel äldre personer med minnessjukdom omfattas av denna konvention.

Till konventionen förenliga uppgifterna anknyter till internationell samverkan, utbildning och utbyte av information, som stödjer justitieombudsmannens och Människorättscentrets verksamhet i övervakningen av äldre personers rättigheter.

År 2019

Justitieombudsmannen hade tidigare en permanent huvudföredragande för övervakningen av äldre personers rättigheter. Riksdagen har för justitieombudsmannens kanslis verksamhetsutgifter för 2019 beviljat ett anslag på 250 000 euro för övervakning och främjande av tillgodoseendet av äldre personers rättigheter. Med detta anslag har till utgången av 2019 anställts en föredragande för justitieombudsmannen och en sakkunnig för Människorättscentret. Tilläggsanslaget används också för arvoden till utomstående sakkunniga, inspektionsresor, utredningar, utbildning och informering.

I tilläggsbudgeten har beviljats ett tilläggsanslag på 350 000 euro för en betydande effektivisering av justitieombudsmannens övervakning av äldre personers rättigheter. Tack vare detta tilläggsanslag kan det tillsättas två tilläggstjänster för laglighetsövervakningen av äldre personers rättigheter och en informatörstjänst för främjandet av äldre personers rättigheter.

Pressmeddelande 30.1.2019

Det nationella övervakningsorganets inspektioner av enheter för äldre personer

Avsnittet om äldre personers rättigheter år 2017