Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

YLE bröt inte mot lagen vid sändningen av valvakan för europaparlamentsvalet

Biträdande justitieombudsman Rautio kritiserar emellertid den svenskspråkiga resultatservicens svårtillgänglighet

9.12.2004

Biträdande justitieombudsman Ilkka Rautio anser att rundradiobolaget YLE inte bröt mot lagen då det sände den svenskspråkiga valvakan för Europaparlamentsvalet över FST:s digitala nät och inte över TV2:s analoga. – Även om det beslut som YLE:s förvaltningsråd fattade om saken i mars inte klart stred mot lagens ordalydelse, blev den svenskspråkiga resultatservicen i sin helhet knapphändig jämfört med det finskspråkiga programutbudet om man beaktar tv-tittarnas faktiska möjligheter att följa programmet, anser biträdande justitieombudsman Rautio i sitt avgörande med anledning av två klagomål.

Biträdande justitieombudsmannen konstaterar att enligt rundradiolagen skall YLE i sin programverksamhet behandla de finskspråkiga och svenskspråkiga medborgarna "på lika grunder". Rautio anser att bestämmelsen är tolkbar och att det inte finns tillräckliga grunder för att anse att bolagets tolkning är lagstridig.

Biträdande justitieombudsmannen påpekar emellertid att man i synnerhet med beaktande av de grundläggande språkliga rättigheterna också kunde ha kommit till ett annat slutresultat, eftersom det vid utövning av offentlig makt och skötsel av offentliga uppdrag är skäl att i tolkningssituationer tillämpa lagarna på ett sätt som respekterar de grundläggande fri- och rättigheterna.
– Rundradiobolagets analoga resultatservice från Europaparlamentsvalet var övervägande finskspråkig. Rautio konstaterar att bolaget kunde ha gett den svenskspråkiga resultatservicen större utrymme i stället för att sända största delen av den över det digitala nätet. De digitala sändningarna når fortfarande betydligt färre tv-tittare än de analoga.

Rautio är av den åsikten att grundlagens jämlikhetsbestämmelse och diskrimineringsförbud inte förutsätter att alla public service -program riktas i exakt lika stor utsträckning till finskspråkiga som till svenskspråkiga. Det kan emellertid med tanke på den som en grundläggande rättighet tryggade jämlikheten vara problematiskt om sändningstekniken begränsar möjligheterna att följa programmen. Den resultatservice som sändes över det analoga nätet var betydligt mera omfattande på finska än på svenska. Den svenskspråkiga befolkningsdelen särbehandlades sålunda jämfört med den finskspråkiga om man ser till de faktiska möjligheterna att följa valprogrammen. Det är nämligen uppenbart att merparten också av de svenskspråkiga tv-tittarna kunde nås endast via det analoga nätet.

Från laglighetsövervakningens synpunkt är det relevant om programmen som helhet uppfyller de lagstadgade förpliktelserna, t.ex. att den finskspråkiga och den svenskspråkiga befolkningen behandlas enligt lika grunder när det gäller programutbudet (t.ex. nyheter och aktualiteter, idrott, underhållning osv.). Det är samtidigt också fråga om YLE:s skyldighet att främja demokratin i sin programverksamhet. Olika former av valsändningar – inklusive programutbud i samband med att valresultat offentliggörs – är ett viktigt sätt att förverkliga en fungerande demokrati, konstaterar Rautio i sitt avgörande.

Vid bedömningen av YLE:s sätt att ordna den svenskspråkiga resultatservicen i samband med Europaparlamentsvalet är det enligt Rautios åsikt skäl att beakta också den exceptionella situation som uppstod då direktsändningen av ett uppenbart populärt idrottsevenemang "konkurrerade" om den ena av YLE:s disponibla analoga televisionskanaler. Det var tekniskt möjligt att referera idrottsevenemanget både på finska och på svenska. Det svenskspråkiga programutbudet var sålunda i själva verket relativt omfattande vid den aktuella tidpunkten.  Den uppkomna "konkurrenssituationen" hade emellertid enligt Rautios åsikt inte ha krävt ett så radikalt antingen/eller -beslut som nu var fallet. Enligt hans åsikt var resultatservicen från EU-valet otvivelaktigt ett synnerligen intressant program.

I sin bedömning väger Rautio slutligen in också det faktum att den svenskspråkiga andelen av hela valprogramutbudet var klart större än den var av resultatservicen. Ur denna synpunkt uppfyllde behandlingen av den svenskspråkiga och den finskspråkiga befolkningsdelen lagens krav.

Närmare information ger justitieombudsmannasekreterare Mikko Sarja, tfn (09) 432 3364.

Biträdande justitieombudsmannens beslut dnr 757/4/04 och 831/4/04 har i sin helhet (på svenska).