Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Vicehäradshövding Sirpa Rautio fortsätter som direktör för Människorättscentret

JO Petri Jääskeläinen har i dag utnämnt vicehäradshövding Sirpa Rautio för en andra mandatperiod som direktör för Människorättscentret, efter att grundlagsutskottet i ett ställningstagande förordat utnämningen. Direktörens mandatperiod är fyra år och den börjar 1.3.2016.

Människorättscentrets direktör har till uppgift att leda och representera Människorättscentret och att avgöra de ärenden som ankommer på Människorättscentret och som inte ska avgöras av människorättsdelegationen. Direktören är också ordförande för människorättsdelegationen.

Vicehäradshövding Sirpa Rautio har sedan år 1993 skött ansvarsfulla uppgifter inom området för de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna.  Hon blev direktör för Människorättscentret år 2012 efter att ha arbetet vid Världsbankens nordiska fond för mänskliga rättigheter i Washington.

Åren 2005 - 2010 verkade Rautio bl.a. som rådgivare till Europarådets kommissarie för människo- rättigheter i Strasbourg samt som chef för Människorätts- och jämställdhetsbyrån i anslutning EU:s rättsstatsuppdrag i Kosovo.

Dessförinnan var hon enhetschef vid OSSE:s byrå för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter i Warszawa, rättigheter och hade människorättsuppdrag för FN såväl i Bosnien och Hercegovina, Etiopien och Eritrea.

Sommaren 2015 blev Rautio medlem av förvaltningsrådet för EU:s byrå för grundläggande rättigheter.

För uppdraget som direktör för Människorättscentret anmälde sig 15 sökande.

Oavhängigt organ

Dessutom kommer JO att i anslutning till centret tillsätta en människorättsdelegation med 20?40 medlemmar. Medlemmarna representerar frivilligorganisationer, olika människorättsaktörer och delegationer.

Människorättscentret bl.a. främjar informationen, fostran, utbildningen och forskningen om de grundläggande mänskliga rättigheterna, utarbetar rapporter om hur de grundläggande mänskliga rättigheterna tillgodoses samt tar initiativ och ger utlåtanden för främjande och tillgodoseende av de grundläggande mänskliga rättigheterna.

Dessutom centret deltar i det europeiska och det internationella samarbetet för främjande och tryggande av de grundläggande mänskliga rättigheterna.

Människorättscentret är självständigt och oavhängigt i funktionellt hänseende men administrativt är det en del av JO:s kansli. Centret behandlar inte klagomål och inte heller andra enskilda fall, som hör till de högsta laglighetsövervakarna.

En del av nationella människorättsinstitutionen

Människorättscentret samt dess delegation och riksdagens justitieombudsman utgör tillsammans Finlands nationella människorättsinstitution.

I början av året fick institutionen A-status, i och med vilken den har bl.a. yttranderätt i FN:s råd för mänskliga rättigheter. 

Nationella människorättsinstitutionen är genom lag inrättade självständiga och oberoende organ som främjar och säkerställer de grundläggande mänskliga rättigheterna. Institutionernas ställning, uppgifter och sammansättning fastställs i de s.k. Parisprinciperna som FN antog 1993.

Närmare information ger JO Petri Jääskeläinen, tfn (09) 4321 (riksdagens växel).