Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Vicehäradshövding Sirpa Rautio direktör för Människorättscentret

Justitieombudsman Petri Jääskeläinen har i dag utnämnt vicehäradshövding Sirpa Rautio till direktör för Människorättscentret, efter att ha fått grundlagsutskottets ställningstagande i ärendet. Direktörens mandatperiod är fyra år. Rautio tar emot uppdraget 1.3.2012.

Vicehäradshövding Sirpa Rautio, f. 1962, har sedan år 1993 skött ansvarsfulla uppgifter inom området för de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna. För närvarande är hon stationerad i Washington där hon arbetar vid Världsbankens nordiska fond för mänskliga rättigheter, främst som expert på kvinnorätt och jämställdhet.

Åren 2005 - 2010 verkade Rautio som rådgivare till Europarådets kommissarie för människa rättigheter i Strasbourg samt som chef för Människorätts- och jämställdhetsbyrån i anslutning EU:s rättsstatsuppdrag i Kosovo.

Åren 2001 - 2004 var hon enhetschef vid OSSE:s byrå för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter i Warszawa, där det hörde till hennes uppgifter att grunda och leda den nya enheten för mänskliga rättigheter. Dessförinnan hade Rautio människorättsuppdrag för FN såväl i Bosnien och Hercegovina, där hon bl.a. var FN:s specialsändebud Elisabeth Rehns assistent, som i Etiopien och Eritrea. I hemlandet har Rautio i två repriser arbetat som jurist för Flyktingrådgivningen rf.

Uppdraget som direktör för Människorättscentret söktes av 21 personer.

Oavhängigt organ

Människorättscentret är självständigt och oavhängigt i funktionellt hänseende men administrativt är det en del av justitieombudsmannens kansli. Utöver direktören kommer centret att ha två sakkunnigtjänstemän.

Dessutom kommer justitieombudsmannen att i anslutning till centret tillsätta en människorättsdelegation med 20 - 40 medlemmar. Medlemmarna representerar frivilligorganisationer, olika människorättsaktörer och delegationer.

Människorättscentret är - tillsammans med justitieombudsmannen och människorättsdelegationen - en institution enligt de s.k. Parisprinciperna som godkänts av FN. Enligt lagen ska Människorättscentret bl.a. främja informationen, fostran, utbildningen och forskningen om de grundläggande mänskliga rättigheterna, utarbeta rapporter om hur de grundläggande mänskliga rättigheterna tillgodoses samt ta initiativ och ge utlåtanden för främjande och tillgodoseende av de grundläggande mänskliga rättigheterna. Dessutom ska centret delta i det europeiska och det internationella samarbetet för främjande och tryggande av de grundläggande mänskliga rättigheterna.

Människorättscentret behandlar inte klagomål och inte heller andra enskilda fall, som hör till de högsta laglighetsövervakarna.

Närmare information ger JO Petri Jääskeläinen, tfn (09) 4321 (riksdagens växel).