Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Vanda stad kränkte graffitimålarnas yttrandefrihet


Riksdagens justitieombudsman Petri Jääskeläinen anser att Vanda stad kränkte yttrandefriheten genom att avlägsna ett verk som kritiserar ett misstänkt missbruk av idrottsmedel från en graffitivägg som staden upprätthåller.

Graffitin anknöt till en hemlig rapport från stadens interna revision som hade läckt ut till allmänheten. Rapporten gällde medelsanvändningen vid ett bolag som staden äger. Rapporten hade tagits upp av tidningen med rubriken "Spritnotor på tusentals euro och dyra gåvor - den hemliga rapporten avslöjar grisfasonerna inom idrottsbolaget i Vanda." Graffitiverket målades veckoslutet efter nyheten.

Verket föreställde bolagets verkställande direktör, byråchefen för verksamhetsområdet för stadens markanvändning, byggnad och miljö som var bolagets juridiska rådgivare samt stadsfullmäktiges viceordförande som var styrelseordförande i bolaget. Verket förevisade ansiktena och namnen på dessa personer samt i stor stil texten "Hävetkää!" ("Skäms!") och "Kiitos urheilupomot!" ("Tack idrottscheferna!") i mindre stil.

Yttrandefriheten och konsten

JO konstaterade att konstnärlig frihet som ingår i yttrandefriheten tryggar allmänt olika former av skapande verksamhet och självuttryck. Å andra sidan är dessa friheter inte helt obegränsade. I yttrandefriheten och den konstnärliga friheten ingår till exempel ingen ovillkorlig rätt att offentliggöra sina synpunkter och konstverk i ett visst medium eller på en viss plats. Också konstnärer har skyldigheter då de utnyttjar sin yttrandefrihet, även om regleringen kring yttrandefriheten i regel skyddar såväl positiva och harmlösa som kränkande och omskakande uttrycksformer.

Graffitiväggen var avsedd för utbytbara tillfälliga utomhuskonstverk och graffitimålarna målade själva nya verk ovanpå de gamla. Nu hade man på order av stadsdirektören först delvis målat över verket och till sist hade man avlägsnat de skivor av väggen där personernas porträtt och namn suttit. Det var därmed inte fråga om att måla ny graffiti på graffitiväggen på det sätt man vanligen gör, utan åtgärderna innebar ett ingripande i efterhand i yttrandefriheten.

Var ingreppet i yttrandefriheten lagligt, proportionerligt och nödvändigt?

JO konstaterade att stadens syfte i sig varit lagligt och godkänt på allmän nivå, nämligen att skydda hedern hos de personer som avbildades i graffitin. Personerna i fråga innehade dock sådana positioner som gjorde att gränserna för den tillåtna kritiken var vidare än hos vanliga kommuninvånare.

Den kritik som förevisades i graffitin med konstnärliga medel anknöt till de offentliga nyheterna om rapporten från stadens interna revision om misstankar om missbruk av medel vid ett stadsägt bolag. Ämnet var därmed inte endast lokalt utan även nationellt intressant och gällde allmänt viktiga frågor. Av dessa orsaker var tröskeln att ingripa i yttrandefriheten i frågan hög.

JO ansåg att personerna som avbildades i graffitin inte bildmässigt förevisades på ett förnedrande sätt, utan att det främst var frågan om konstnärens syn på personernas ansikten. Det förekom heller inga påståenden om att någon hade gjort sig skyldig till brott, utan konstaterandet om att personerna borde skämmas var i första hand ett etiskt-moraliskt ställningstagande, som helt motiverat hade kunnat uppstå utifrån nyheterna i saken.

JO konstaterade att ingreppet i graffitimålarnas yttrandefrihet inte var nödvändigt i ett demokratiskt samhälle. Därmed hade staden kränkt deras yttrandefrihet.

I sin bedömning av stadens förfarande beaktade JO dock det faktum att verket inte slutgiltigt förstördes. Målningen hade på initiativ av staden och den organisation som tar hand om underhållet av graffitiväggen och med konstnärernas samtycke senare i sin helhet och ursprungliga form flyttats till stadens konstmuseum.

I helhetsbedömningen av frågan konstaterade JO Jääskeläinen att ärendet inte förutsätter fler åtgärder än att han delger Vanda stadsstyrelse sin uppfattning om kränkningen av graffitimålarnas yttrandefrihet.

Justitieombudsman Petri Jääskeläinens beslut dnr 1206/2016 har publicerats i sin helhet (på finska) på justitieombudsmannens webbplats www.oikeusasiamies.fi/.

Mer information ges av referendarierådet Mikko Sarja, tfn 09 432 3364.