Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Utomståendes rörelsefrihet måste tryggas under rallytävlingar

19.12.2006

 

Riksdagens biträdande justitieombudsman Petri Jääskeläinen har med anledning av ett klagomål tagit ställning till frågan om begränsning av utomståendes rörelsefrihet under rallytävlingar. Klaganden kritiserade rallyarrangörer för att de tagit inträdesavgift och därmed begränsat rörelsefriheten och allemansrätten utanför det område där tävlingen ordnades.

 

Enligt biträdande justitieombudsmannen gäller allemansrätten inte på start-, mål-, service-, läktar- o.dyl. områden som tagits i särskilt bruk. Rallyarrangören har sålunda rätt att ta inträde savgift till dessa områden. Till avstängda vägområden och riskzoner har allmänheten inte tillträde ens mot avgift.

 

Enligt de utredningar som biträdande justitieombudsmannen fått har länsstyrelserna och häradenas polisinrättningar inte genom sina beslut i enlighet med vägtrafikförordningen och lagen om sammankomster gett tillstånd att ta inträdesavgifter utanför själva tävlingsområdet och inte heller godkänt sådana inskränkningar i rörelsefriheten och allemansrätten som påtalas i klagomålet. Besluten tar inte ställning till frågan om inträdesavgifter och de ger rallyarrangörerna rätt att begränsa rörelsefriheten endast av säkerhetsskäl.

 

Ett problem är emellertid att själva tävlingsområdet inte alltid är klart avgränsat i terrängen. Detta gäller framförallt s.k. specialsträckor som är förlagda till skogsområden och som, bortsett från avstängda vägar, är svåra att uppfatta som tagna i särskilt bruk. För att det skall kunna anses att ett tävlingsområde har tagits i särskilt bruk måste man enligt biträdande justitieombudsmannens åsikt förutsätta att området på något sätt är utmärkt i terrängen eller att det annars kan uppfattas som ett tävlingsområde. Också länsstyrelsernas och polisinrättningarnas utredningar och yttranden visar att myndigheterna är ense om behovet att på något sätt avgränsa områden där rallytävlingar anordnas.

 

Följden av att tävlingsområdet inte avgränsats kan i vissa fall varit att arrangören i strid med grundlagens 9 § om den grundläggande rätten till rörelsefrihet har försökt inskränka allemansrätten och rörelsefriheten också utanför tävlingsområdet. Därför borde tävlingsområdet avgränsas noggrannare redan i polisinrättningarnas beslut med anledning av anmälningar om offentliga tillställningar. Sådana avgränsningar har betydelse också för ordningsvakternas befogenheter.

 

Enligt biträdande justitieombudsmannens åsikt kan i besluten också tas in föreskrifter och anvisningar om hur tävlingsområdet skall utmärkas i terrängen. Dessutom är det i syfte att trygga allemansrätten och den grundläggande rätten till fri rörlighet möjligt att med stöd av 20 § i lagen om sammankomster utfärda föreskrifter och anvisningar för rallytävlingars ordningsvakter och funktionärer. På så sätt uppmärksammas de t.ex. på att rörelsefriheten och allemansrätten inte får begränsas utanför själva tävlingsområdet eller tävlingstiden.

 

Biträdande justitieombudsmannen har för kännedom meddelat inrikesministeriet sin uppfattning om behovet att avgränsa tävlingsområden samt om behovet att utfärda föreskrifter och anvisningar med stöd av lagen om sammankomster. Han har också bett ministeriet översända beslutet till samtliga länsstyrelser och polisinrättningar för kännedom.

 

Biträdande justitieombudsman Petri Jääskeläinens beslut dnr 3329/4/04 sin helhet (på finska).

 

Närmare upplysningar ger äldre justitieombudsmannasekreterare Erkki Hännikäinen, tfn (09) 432 3354.