Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Utlänningsverket omprövade ett asylärende som redan avgjorts av förvaltningsdomstolen

Flyktingar fick vänta närmare ett halvt år på asylbeslut

20.12.2005

Biträdande justitieombudsman Jukka Lindstedt klandrar Utlänningsverket för att ha förhalat ett asylbeslut, trots att Helsingfors förvaltningsdomstol redan klart konstaterat att sökandena var flyktingar som hade rätt att få asyl. Utlänningsverket ville inhämta ytterligare utredning i ärendet och avbröt därför beslutsprocessen. Asylsökandena måste vänta nästan ett halvt år på verkets beslut. Biträdande justitieombudsmannen har gett Utlänningsverket en anmärkning för dess felaktiga förfarande.

Utlänningsverket avslog år 2002 en familjs asylansökningar. Utlänningsverkets beslut överklagades till Helsingfors förvaltningsdomstol, som ett år senare upphävde beslutet och återremitterade ärendet till verket. Flyktingrådgivningen rf:s jurist klagade på asylsökandenas vägnar hos justitieombudsmannen över dröjsmålet med den nya behandlingen.

Biträdande justitieombudsman Lindstedt framhåller att Utlänningsverket inte har befogenheter att åsidosätta förvaltningsdomstolens avgörande för att inhämta ytterligare information. I en rättsstat skall förvaltningsmyndigheterna iaktta domstolarnas lagakraftvunna beslut. Det saknar betydelse vilken uppfattning en förvaltningsmyndighet själv har om ett avgörande och dess riktighet. Lindstedt understryker att justitieombudsmannen redan tidigare har påtalat detta för Utlänningsverket.

Närmare information ger justitieombudsmannasekreterare Jari Pirjola, tfn (09) 432 3361.

Biträdande justitieombudsman Lindstedts avgörande dnr 1434/4/04 i sin helhet (på finska).