Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Utlänningsverket beslöt avvisa ett barn som hade rätt till finsk medborgarskap

Biträdande justitieombudsman Lindstedt gav en anmärkning för lagstridigt förfarande

9.2.2006

Biträdande justitieombudsman Jukka Lindstedt klandrar Utlänningsverket för lagstridigt förfarande då det beslutat avvisa ett i Finland fött barn trots att barnet hade rätt till finskt medborgarskap. Enligt medborgarskapslagen som gällde vid tidpunkten för händelsen förvärvar ett barn finskt medborgarskap om barnet föds i Finland och inte vid födelsen får någon främmande stats medborgarskap. Barnets föräldrar var statslösa.

Biträdande justitieombudsman Lindstedt anser att Utlänningsverket begick ett allvarligt fel. Dess beslut i detta fall är ägnat att undergräva förtroendet för Utlänningsverket inom själva kärnområdet för dess verksamhet. Biträdande justitieombudsmannen har emellertid inte ansett det vara nödvändigt att väcka tjänsteåtal mot någon enskild tjänsteman, utan han nöjer sig med att ge ämbetsverket en anmärkning för det lagstridiga förfarandet.

Utlänningsverkets avvisningsbeslut överklagades till Helsingfors förvaltningsdomstol, som avslog besvären.

Barnet och dess mor avvisades slutligen inte, men beslutet om avvisning av barnets far och syskon verkställdes. Fadern klagade hos justitieombudsmannen.

Biträdande justitieombudsman Lindstedt framhåller i sitt avgörande att Utlänningsverket vid beslutstidpunkten kände till att barnet föddes statslöst. Han kritiserar Utlänningsverket för att denna omständighet inte föranledde någon närmare utredning och för att verket inte tillmätte omständigheten någon betydelse för avvisningsbeslutet. Dessutom kritiserar biträdande justitieombudsmannen Utlänningsverket för att det efter att sedermera ha upptäckt sitt misstag använde oskäligt mycket tid ? ett år åtta månader ? till att utreda frågan om barnets medborgarskap.

Biträdande justitieombudsman Lindstedt anser att en sannolik förklaring till Utlänningsverkets felaktiga förfarande är att dess tjänstemän inte känt till medborgarskapslagens innehåll. Han framhåller vikten av att Utlänningsverkets tjänstemän är förtrogna med och vid behov tar reda på innehållet i den lagstiftning som är av en central betydelse för dess verksamhet.

Vid bedömningen av det klandervärda i Utlänningsverkets förfarande har biträdande justitieombudsmannen dessutom beaktat att det felaktiga förfarandet också påverkade klagandens familjemedlemmars rätt att uppehålla sig i Finland. Barnets far och syskon avvisades. De beviljades senare fortsatt uppehållstillstånd i Finland.

Biträdande justitieombudsman Lindstedts beslut dnr 1977/4/04 i sin helhet (på finska)