Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Två klander av justitieombudsman i förmyndarskapsärenden

Riksdagens justitieombudsman Petri Jääskeläinen har klandrat magistraten i Östra Finland och allmänna intressebevakningen i Kajanaland för deras agerande i förmyndarskapsärenden.

Magistraten hade börjat utreda den klagandes och hans makas behov av intressebevakning till följd av en uppenbart grundlös anmälan.

Justitieombudsmannen ansåg att magistraten utan orsak hade ingripit i de berörda personernas självbestämmanderätt och integritetsskydd, som är grundläggande fri- och rättigheter.

Allmän intressebevakare hade i sin tur försummat att höra sin huvudman innan hennes bostad storstädades och en del av hennes saker kastades bort. 

För lösa grunder

I ett e-postmeddelande till magistraten hade avsändaren krävt att en intressebevakare utses för paret bland annat enligt följande: "Jag har känt A sedan hon var liten, tyvärr är hon min syster ... Hon har aldrig förstått vad som tillhör andra. Hon har försörjt sig på att lura andra ...Och genom att stjäla mina pengar från dödsboet ...Nu har hon hittat B (en make) som tänker likadant ...en intressebevakare åt den slarvern också."

Magistraten hade börjat utreda behovet av intressebevakning och bett hälsovårdscentralen om läkarutlåtanden om personerna. Efter att den klagande hade kontaktat magistraten, hade magistraten konstaterat att anmälan saknade grund och återtagit begäran om läkarutlåtanden. Trots det hade hälsovårdscentralen kontaktat den klagande och hans maka för bedömning av behovet av intressebevakning och saken hade antecknats i patientjournalerna.

Justitieombudsmannen anser att magistraten hade börjat utreda ärendet på alltför lösa grunder. Magistraten hade bett om läkarutlåtanden rutinmässigt utan att först be den som hade lämnat in anmälan om mer information eller utan att höra de berörda personerna.

I intressebevakningsanmälan fanns inte ens antydningar om att makarna inte skulle kunna ta hand om sin ekonomi eller sina andra intressen eller att de skulle kunna bli ekonomiskt utnyttjade. Det handlade snarare om spydiga kommentarer om dem och till och med påståenden om brott.

Justitieombudsmannen ansåg att magistratens förfarande var mycket exceptionellt och gav en anmärkning.

En intressebevakningsanmälan är inte ett redskap för ofog

Justitieombudsmannen konstaterar att redan ett utredande av behovet av intressebevakning på många sätt kan innebära ett ingripande i de grundläggande fri- och rättigheterna, när personens hälsotillstånd, boendeförhållanden och ekonomiska situation utreds.

? Magistraten bör fästa särskild uppmärksamhet vid om det utifrån anmälan är uppenbart att en person behöver någon som bevakar hans eller hennes intressen och rättigheter.

Syftet med intressebevakningsanmälan är att personer som är i behov av skydd ska få tillgång till intressebevakning. Den är inte avsedd att användas som redskap för ofog, konstaterar justitieombudsmannen.

Intressebevakare underlät att höra sin huvudman

I Kajanaland hade den allmänna intressebevakaren låtit göra en storstädning i den klagandes bostad medan denna låg på sjukhus. I samband med städningen hade föremål som städaren bedömde var oanvändbara kastats bort.

Städningen och bortkastandet av föremål innebar enligt justitieombudsmannen ett ingripande i den klagandes integritetsskydd. Eftersom det handlade om en särskilt viktig fråga för den klagande, borde hon ha hörts innan några åtgärder vidtogs. Intressebevakaren hävdade inte ens att det hade varit omöjligt att höra huvudmannen på grund av dennas tillstånd eller av någon annan orsak.

Enligt justitieombudsmannen räckte det inte att sjukhuspersonalen hade diskuterat städningen med den klagande, utan intressebevakaren borde själv ha hört henne. Skyldigheten kunde inte förbises bara för att städningen i och för sig var befogad.


Justitieombudsmannen Petri Jääskeläinens beslut dnr 3746/4/15 och dnr 3050/4/15 i sin helhet (på finska).
Mer information ger äldre JO-sekreterare Mikko Sarja, tfn (09) 432 3364.