Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Två klander av biträdande justitieombudsman mot ARA

 
 
Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) har fått två anmärkningar av biträdande justitieombudsman Maija Sakslin.
Understöd för reparation av ett funktionshindrat barns bostad behandlades inte på ett vederbörligt sätt och bostadsbolagets förfrågningar fick inget svar.

Biträdande justitieombudsman Maija Sakslin anser, att Finansierings- och utvecklingscentralen förfar felaktigt till följd av försummelser.

Sakslin anser att kommunen, som hade gjort penningrekvisition, och ARA har förfarit lagstridigt. Kommunen lämnade behandlingen av understödsärendet oavslutad och ARA drog bort kommunens penningrekvisition utan att vederbörligt utreda ärendet.

Sakslin föreslår att ARA, miljöministeriet och kommunen tillsammans överväger hur de på ett ekonomiskt rimligt sätt kan gottgöra klagandena för de försummelser som skett i behandlingen av ärendet.

- Till det socialskydd som garanteras i grundlagen hör att den offentliga makten ser till att de som svarar för ett barns omvårdnad har möjlighet att trygga barnets välmående och individuella utveckling, påpekar Sakslin.

Hon ber parterna inom årets slut meddela vilka åtgärder förslaget har lett till.

Barnets föräldrar klagade hos justitieombudsmannen över ärendet. De hade 2010 ansökt om understöd hos kommunen för att reparera sin villa på ett sätt som vården av deras barn förutsätter.

Motstridiga och bristfälliga utredningar

Biträdande justitieombudsman Sakslin konstaterar utifrån de utredningar hon fått att det fanns en klar konflikt i händelsernas gång och tolkningen av ärendet.

Enligt kommunens utredning hade projektet med stöd av lagen om handikappservice fått bara några tusen euro i bidrag. Därför beviljade kommunen med stöd av reparationsunderstödslagen ett reparationsbidrag på 41 procent av de godkända kostnaderna, ca 40 000 euro.

Föräldrarna ansökte 2011 om utbetalning av reparationsunderstöd och kommunen gjorde en penningrekvisition hos ARA. Enligt sin utredning hade kommunen svarat på ARAs begäran om ytterligare utredningar och skickat reparationsplaner, ritningar och andra handlingar. Dessutom hade kommunen beviljat klagandena 3 000 euro i bidrag för ombyggnad av bostaden med stöd av lagen om handikappservice. 

Enligt kommunens utredning hade den ingen juridisk grund för att låta bli att betala ut bidraget. Eftersom ARA inte beviljade det understöd som kommunen rekvirerat hade ärendet blivit liggande.

ARA hade enligt sina utredningar dragit bort kommunens penningrekvisition, eftersom reparationsunderstödet är ett sekundärt understöd och kommunen inte hade utrett vilket understöd som ska beviljas enligt lagen om handikappservice.  Enligt ARA hade kommunen inte heller lämnat den begärda ytterligare utredningen inom utsatt tid.

ARA ansåg också i sin utredning att det varken hör till dess uppgifter att direkt styra understödsmottagarna eller att svara på frågor som gäller beslut om understöd. Den vägleder kommunerna enbart i form av årligen utgivna anvisningar.

Biträdande justitieombudsman Sakslin konstaterar att det inte framgår av ARAs utredningar på vilka handlingar eller registeruppgifter uppfattningen baserar sig enligt vilken kommunen i motsats till vad den meddelat inte skulle ha lämnat de begärda utredningarna inom utsatt tid eller på vilka grunder ARA haft rätt att dra bort kommunens anslagsrekvisition.

ARA försummade sin rådgivnings och instruktionsskyldighet

Sakslin anser att förfarandet med understödet för reparation för att stöda vårdnaden och välfärden för det funktionshindrade barnet som är i behov av specialstöd misslyckades på grund av ARAs försummelser.

ARA borde ha behandlat kommunens penningrekvisition, som gjordes enligt reparationsunderstödslagen senast när kommunen hade meddelat att den beviljat klagandena understöd med stöd av lagen om handikappservice.

ARA hade inte heller juridisk grund för att dra bort kommunens penningrekvisition, utan en vederbörlig behandling av ärendet hade krävt en tillräcklig och adekvat utredning.

ARA har enligt reparationsunderstödslagen en skyldighet att styra och övervaka kommunerna i beviljandet av understöd och i ärenden i anslutning till understöden. Sakslin anser att ARA försummade detta, när den inte svarade på kommunens eller klagandenas förfrågningar.

Behandlingen av hissunderstödet mot lagen

I ett annat klagomål hade styrelsemedlemmarna i ett bostadsbolag under 2012 och 2013 per telefon, e-post och rekommenderat brev hört sig för hos ARA om behandlingen av den ansökan om understöd för hiss som bostadsbolaget lämnat in 2010. ARA hade inte svarat på någon av de skriftliga förfrågningarna.

Under den här tiden måste man i bolaget besluta om bokslutet och om beviljande av ansvarsfrihet utifrån bristfälliga uppgifter. ARA klargjorde ärendebehandlingen först i den utredning som den på grund av klagomålet gav justitieombudsmannen.

Biträdande justitieombudsman Sakslin anser att ARA i egenskap av statsbidragsmyndighet enligt reparationsunderstödslagen hade varit skyldig att uppfylla de krav på adekvat service och rådgivning av kunderna som förvaltningslagen föreskriver. Dessutom borde den ha svarat på parternas frågor om hur ärendets behandling framskred.

Sakslin konstaterar att förvaltningslagen och bestämmelserna i den om krav på adekvat och effektiv myndighetsverksamhet enligt god förvaltning har varit i kraft redan i tio år.

- Jag anser det vara oroväckande att ARA trots detta försummar sin skyldighet att ordna sin service så att en förvaltningskund får adekvat service. Den har inte heller gett råd om hur förvaltningsärendet sköts eller svarat på frågor om behandlingen av ärendet.

Biträdande justitieombudsman Maija Sakslins beslut dnr 328/4/13 och dnr 1657/4/13 i sin helhet (på finska)
Mer information ger äldre JO-sekreteraren Ulla-Maija Lindström, tfn 09 432 3355.