Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Tryggande av grundläggande och mänskliga rättigheter i dygnetruntvård för äldre

Riitta-Leena Paunios slutsatser av länsstyrelsernas utredningar och iakttagelser

18.2.2010

JO Riitta-Leena Paunio bad i mars 2009 länsstyrelsernas social- och hälsovårdsavdelningar inkomma med utredningar bl.a. om sin inspektionsverksamhet och sina iakttagelser om personaldimensioneringen i verksamhetsenheterna samt om eventuella brister i vården och bemötandet av äldre. Länsstyrelserna inkom med utredningarna i slutet av augusti 2009.

Paunio, som är ställföreträdare för biträdande JO, understryker i sitt ställningstagande med anledning av länsstyrelsernas utredningar att det inte enbart på basis av dem är möjligt att göra en heltäckande kvalitativ bedömning av dygnetruntvården för äldre. Om länsstyrelserna inte har gjort iakttagelser om en viss typ av missförhållanden betyder detta inte att sådana inte över huvud taget förekommer i verksamhetsenheterna. Länsstyrelsernas övervakning är inte heltäckande utan den har omfattat och kommer att omfatta endast en del av enheterna. Utifrån länsstyrelsernas utredningar kan man inte heller dra några heltäckande slutsatser om huruvida iakttagelserna gäller enstaka fall eller om det är fråga om mera allmänt förekommande missförhållanden i verksamhetsenheterna.

Kvalitetsrekommendationerna om personaldimensioneringen har inte förverkligats i alla kommuner

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) upprättade 2008 tillsammans med Finlands Kommunförbund kvalitetsrekommendationer om tjänster för äldre. Av länsstyrelsernas utredningar framgår att rekommendationerna är ett användbart hjälpmedel för bedömning av vårdkvaliteten. Vid privata verksamhetsenheter förefaller rekommendationerna i allmänhet ha kunnat trygga en sådan personaldimensionering som tillståndsförfarandet förutsätter. Också kommunala verksamhetsenheter förefaller ha följt kvalitetsrekommendationerna. Kvalitetsrekommendationernas personaldimensionering förefaller emellertid inte ha förverkligats i alla kommuner.

Paunio har som sin uppfattning delgett SHM att ministeriet bör bedöma om kvalitetsrekommendationerna räcker för att trygga de grundläggande rättigheterna för äldre som får vård dygnet runt, särskilt vad gäller den rekommenderade personaldimensioneringen, och om det behövs lagstiftning i detta avseende. Ministeriet bör också ta ställning till frågan om det är skäl att göra ändringar i personaldimensioneringen med anledning av de brister som konstaterats i länsstyrelsernas utredningar. Denna bedömning kan ministeriet enligt Paunios åsikt göra i samband med de lagstiftningsprojekt som pågår vid ministeriet.

Det finns ingen lagstiftning om tvång och begränsningar i äldrevården

Av länsstyrelsernas utredningar framgår också att olika typer av tvång och begränsningar allmänt används inom äldrevården (höjda sängsidor, fastspänning, låsning av ytterdörrar).

För närvarande finns det inte någon i grundlagen förutsatt lagstiftning som berättigar inskränkning av äldre personers självbestämmanderätt. I praktiska vårdsituationer måste personalen emellertid tillgripa åtgärder som saknar stöd i lag.

Paunio anser att tryggandet av säkerheten inom äldrevården kan förutsätta inskränkningar i självbestämmanderätten, t.ex. fastspänning med bälten eller på annat sätt i en stol eller säng eller låsning av avdelningens eller t.o.m. det egna rummets dörr. För bedömningen av om förfarandet är berättigat måste syftet med tvångsmedlen och begränsningarna tillmätas en avgörande betydelse. Dessutom måste det beaktas om åtgärderna har tillgripits som en sista utväg. Åtgärder av detta slag kan inte godtas om de används som ersättning för underdimensionerad personal eller om de som helhet betraktade är mera till skada än nytta.

Enligt länsstyrelsernas utredning har tvång och begränsningar huvudsakligen använts för att trygga säkerheten inom äldrevården, även om man vid vissa länsstyrelser misstänkte att tvång och begränsningar använts också i onödan. Beslut om tvång och begränsningar har till stor del baserats på läkares bedömningar. Oftast har man gjort anteckningar i patientjournalerna om rörelsehinder. I flera fall är anteckningarna dock bristfälliga bl.a. så att begränsningarna inte motiverats.

Paunio har som sin uppfattning delgett social- och hälsovårdsministeriet att den vid ministeriet pågående beredningen av lagstiftning om fastställande och begränsning av självbestämmanderätten är ett viktigt och brådskande projekt när det gäller tryggandet av äldre personers grundläggande och mänskliga rättigheter.

Övervakningsbehov och resurser

Samtliga länsstyrelser ansåg i sina utredningar att de inte hade tillräckliga resurser för förebyggande och styrande övervakningsarbete. En betydande del av resurserna måste användas för tillståndsförfaranden i samband med den privata sektorns verksamhetsenheter. Länsstyrelserna uttryckte också bekymmer för övervakningsresurserna efter att regionförvaltningsreformen genomförts 1.1.2010.

I och med att Valviras uppgiftsområde från början av 2010 kommer att omfatta den landsomfattande styrningen och övervakningen av dygnetruntvården för äldre underlättas sannolikt de nya regionförvaltningsverkens övervakningsuppgifter. I början av 2010 överfördes från länsstyrelserna till Valvira 11 tjänster för övervakning av socialvården, vilket innebär att antalet tjänstemän som i praktiken utför övervakningsarbete vid de nya regionförvaltningsverken minskade i motsvarande mån. Länsstyrelserna har uttryckt farhågor om huruvida Valviras insats när det gäller den landsomfattande styrningen och övervakningen kommer att ersätta deras arbetsinsats som överförts från länsstyrelsernas inspektionsuppgifter till Valvira.

Paunio har för kännedom och för att beaktas delgett SHM och Valvira sin uppfattning om bedömning av övervakningsbehovet, genomförandet av övervakningen och övervakningsresurserna då övervakningen utvecklas.

I sitt beslut uppmärksamgör Paunio regionförvaltningsverken på följande omständigheter när det
- gäller övervakningen av verksamhetsenheterna:förverkligande av
  den minimidimensionering som SHM rekommenderar i
  alla verksamhetsenheter
- uppföljning av mathållningen och näringstillståndet hos äldre
- tillräcklig hygien
- möjligheter till utomhusvistelse
- medicinering och regelbunda läkarbesök i åldringshem
  och serviceboenden
- korrekt användning av begränsningsåtgärder och
  omsorgsfull registrering av sådana i patientjournalerna.

Beslut dnr 213/2/09 av ställföreträdaren för biträdande JO (på finska)

Närmare information ger JO-sekreterare Aila Linnakangas,
tfn (09) 432 3379.