Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Tre krigsveteraner beviljades slutligen frontmannatecken

Biträdande justitieombudsman Lindstedt: Praxisen vid beviljandet av frontmannatecken har varit oenhetlig

27.4.2009

Tre krigsveteraner har tilldelats frontmannatecken efter att de anfört klagomål hos justitieombudsmannen över de tidigare negativa besluten.

Då krigsveteranerna i tiden lämnade in sina ansökningar om frontmannatecken ansåg man att det inte fanns bevis på tjänstgöring som berättigade till sådana tecken. Senare hade det emellertid framgått att var och en av dessa personer under kriget hade tjänstgjort på ett sådant tjänstgöringsställe som berättigar till frontmannatecken. På initiativ av biträdande justitieombudsman Jukka Lindstedt beviljades dessa veteraner slutligen sina frontmannatecken.

Norra Österbottens regionalbyrå rättade i oktober 2008 Uleåborgs militärdistrikts negativa beslut

En av klagandena hade år 1981 hos staben för Uleåborgs militärdistrikt begärt att en anteckning om sådan tjänstgöring som berättigar till frontmannatecken skulle införas i hans militärpass. Klaganden hade då informerats om att det inte fanns något omnämnande av sådan tjänstgöring i handlingarna.

Senare framgick det emellertid att klaganden hade tjänstgjort på ett sådant tjänstgöringsställe som berättigar till frontmannatecken. Trots att klaganden inte hade lämnat in någon skriftlig ansökan inom den föreskrivna tidsfristen hade hans ärende dock behandlats vid militärdistriktet.

Biträdande justitieombudsman Lindstedt ansåg att det var oskäligt att klaganden helt och hållet skulle ha förlorat sin rätt till frontmannatecken på grund av militärdistriktets försummelse. Även försvarsministeriet och staben för Uleåborgs militärlän ansåg att det måste vara möjligt att behandla ärendet på nytt. Norra Österbottens regionalbyrå rättade slutligen 24.10.2008 militärlänets tidigare beslut och beviljade klaganden frontmannatecken.

Helsingfors Regionalbyrå beviljade i mars 2009 två veteraner frontmannatecken

Två andra klagandes ansökningar om frontmannatecken hade förkastats vid staben för Helsingfors militärdistrikt. Försvarsministeriet hade också förkastat besvären i dessa ärenden. Klagandena kände emellertid till att staben för Kymmene militärlän hade beviljat frontmannatecken till personer som tjänstgjort vid luftvärnskompanier på samma område.

Handlingarna innehöll inte för klagandenas del några anteckningar om sådan tjänstgöring som berättigade till frontmannatecken, men kompaniets handlingar hade till största delen försvunnit. Som bevis på klagandenas tjänstgöring vid ett kompani som berättigade till frontmannatecken fanns således endast intyg av personer som samtidigt hade tjänstgjort vid kompanierna.

Med stöd av de utredningar som klagandena presenterat ansåg biträdande justitieombudsmannen att det på ett tillförlitligt sätt hade utretts att klagandena hade deltagit i sådan tjänstgöring som berättigade till frontmannatecken. Högsta förvaltningsdomstolen återbröt på försvarsministeriets begäran de tidigare negativa besluten, varefter Helsingfors regionalbyrå 10.3.2009 beviljade klagandena frontmannatecken.

BJO:s avgöranden dnr 2825/4/06 samt 499/4/06 och 500/4/06 i sin helhet (på finska).

Närmare upplysningar ger BJO Jukka Lindstedt, tfn (09) 432 3333.