Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Tillsynen av användningen av elchockvapen bör skärpas och anvisningar om användningen utfärdas

Enligt biträdande justitieombudsman Jussi Pajuojabör anvisningar utfärdas om polisens användning av elchockvapen. Han ansåg dessutom att tillsynen av användningen bör skärpas. På det hela taget ansåg han att elchockvapen är ett godtagbart maktmedel för polisen när de används korrekt.

 

I synnerhet i utlandet har användningen av elchockvapen kritiserats och det har hävdats att dessa har lett till otaliga dödsfall. Det saknas uppenbarligen exakta uppgifter om hälsoriskerna med elchockvapen. I Finland har ett dödsfall lett till förundersökning - åklagaren beslöt om åtalseftergift i fallet.

 

Används hundratals gånger varje år

 

Polisen i Finland har använt elchockvapen i ungefär tio år. I de övriga nordiska länderna använder endast vissa av polisens specialenheter elchockvapen i Island.

 

Antalet statistikförda användningsgånger har under de senaste åren varierat kring 300. Merparten av dessa har varit egentlig användning (med projektiler eller kontaktfunktion).

 

Elchockvapen har olika funktionssätt

 

Det finns en tydlig skillnad mellan elchockvapnens funktionssätt. När man avfyrar elchockvapnets projektiler, skjuts två pilar iväg med hjälp av en kvävepatron. Via ledningar går en spänning på 50 000 volt genom den träffade. Detta gör att den träffade tillfälligt tappar kontrollen över de viljestyrda musklerna. Förlamningen varar endast så länge som vapnet används.

 

Med kontaktfunktion menas att elchockvapnet (utan patron) trycks mot personen under användningen. Detta orsakar kraftig smärta men musklerna förlamas inte.

 

Kontaktfunktionen är problematisk

 

Internationellt har man förhållit sig mycket förbehållsamt till användningen av i synnerhet elchockvapen med kontaktfunktion, till exempel Europeiska kommittén till förhindrande av tortyr (CPT) och Europadomstolen som hänvisat till CPT:s ställningstaganden. Med elchockvapen med kontaktfunktion kan man orsaka kraftig smärta utan att lämna några större spår, så det är lätt att missbruka dessa. Det har också hävdats att många dödsfall har anknytning till just långvarigt kontaktbruk.

 

Andra förbehåll

 

Enligt biträdande justitieombudsman bör Polisstyrelsen göra upp anvisningar om hur elchockvapen ska användas. Det ansåg även inrikesministeriets enhet för juridiska frågor i sitt utlåtande. Dessutom ska man satsa på utbildningens kvalitet - inklusive utbildning som upprätthåller färdigheterna - och tillsynen av denna.

 

Förutom allmän uppföljning av användningen av elchockvapen är det också viktigt att utveckla tillsynen som utförs av förmän i enskilda fall.

 

Likaså bör man utreda och utvärdera möjligheterna att börja spela in användningen av elchockvapen med kamera så som man gör åtminstone i Australien. Dessutom bör man se till att uppgifterna på det minneskort som sparar varje gång ett elchockvapen används är tillgängliga om man blir tvungen att utreda ett fall i efterhand.

 

Dessa synpunkter är viktiga för den enskildes rättsskydd när han eller hon utsätts för maktmedlet, men också för den enskilda polismannens rättsskydd. Dessutom upprätthåller de på ett mer allmänt plan förtroendet som allmänheten har för polisens verksamhet.

 

Biträdande justitieombudsman delgav inrikesministeriet, Polisstyrelsen och Polisyrkeshögskolan sin uppfattning i frågan. Genom en inspektion vid Polisstyrelsen före slutet av året kommer han att utreda vilka åtgärder som har vidtagits.

 

Biträdande justitieombudsman Jussi Pajuojas beslut 31.8.2016, dnr 1187/2/15 kan läsas på adressen http://oikeusasiamies.fi/.

 

Mer information fås av referendarieråd Juha Haapamäki tfn (09) 432 3334.