Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Tammerfors stads rekryteringsförbud stred mot jämlikhetskravet och diskrimineringsförbudet

Biträdande JO Maija Sakslin gav Tammerfors stadsstyrelse en anmärkning för stadens lagstridiga förfarande. Staden hade utfärdat rekryteringsförbud för personalen vid Tietotekniikka Liikelaitos, dvs. affärsverket för IT-tjänster, som skulle läggas ut på entreprenad.

Tammerfors stad beslöt hösten 2009 att i form av en rörelseöverlåtelse och affärs-transaktion konkurrensutsätta de tjänster som producerades av affärsverket för IT-tjänster. Anbuden skulle lämnas in våren 2010 och rörelsen skulle överlåtas hösten 2010.

Staden hade meddelat affärsverket Tietotekniikka Liikelaitos att dess tjänsteinnehavare och arbetstagare inte kunde utses till stadens tjänster innan överlåtelsen av rörelsen var klar. Rekryteringsförbudet gällde tiden mellan september 2009 och oktober 2010.

Staden motiverade rekryteringsbegränsningen med affärsmässiga skäl som hade stöd i lag.

Klagomål anfördes av en person som medan förfarandet pågick hade sökt arbete inom biblioteksväsendet. För personen i fråga innebar förfarandet ett flera månaders tjänsteförbud.

Biträdande JO konstaterade att tjänsteutnämningar ska baseras på en helhetsbedömning där grundlagens allmänna utnämningsgrunder tolkas parallellt med de allmänna och särskilda behörighetsvillkoren för tjänsten i fråga. Dessutom ska sökandena bemötas jämlikt. Grundlagens bestämmelser kompletteras av tjänsteinnehavarlagens och arbetsavtalslagens för arbetsgivaren tvingande bestämmelser om jämlikt bemötande och diskrimineringsförbud, såväl i tjänste- och arbetsavtalsförhållanden som i anställningssituationer.

Också arbetsavtalslagens och tjänsteinnehavarlagens bestämmelser om överlåtelse av rörelse är tvingande och syftar till att skydda arbetstagares arbetsavtal och tjänsteinnehavares tjänsteförhållanden. Överföring av arbetsavtal och tjänsteförhållanden sker utan parternas samtycke och i detta avseende tillåts inga avvikelser i en riktning som är oförmånlig för arbetstagarna och tjänsteinnehavarna.

Biträdande JO anser att en arbetsgivares ensidiga rekryteringsförbud de facto kan jämföras med en order om överföring av arbetsavtals- och tjänsteförhållanden. Med hänvisning till rättspraxis kan arbetsgivaren dock inte i strid med arbetstagarens vilja avtala om att flytta eller inte flytta arbetsavtalsförhållandet. Biträdande JO anser att dessa bestämmelser sålunda inte kan tolkas så att arbetsgivaren har rätt att utfärda ett ensidigt rekryteringsförbud av det slag som avses här.

Genom att staden hade bestämt att affärsverkets personal medan överföringen av affärsverksamheten pågick inte kunde utnämnas till andra tjänster eller uppgifter i staden, hade personalen försatts i en oförmånligare ställning än övriga arbetstagare och tjänsteinnehavare. I avsaknad av godtagbars skäl innebär ett sådant förfarande diskriminering som strider mot grundlagens 6 § 2 mom.
 
Den omständigheten att en person står i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande till en kommunal funktion som eventuellt är föremål för en rörelseöverlåtelse, är inte ett godtagbart skäl som enligt grundlagen berättigar ett rekryteringsförbud. Inte heller de affärsmässiga skäl som staden nämner är från grundrättighetssystemets synpunkt godtagbara när det gäller att begränsa stadens tjänsteinnehavares och arbetstagares grundläggande rättigheter och bemöta dem ojämlikt i anställningssammanhang.

Tammerfors stads förfarande var sålunda stridande mot grundlagens, tjänsteinnehavarlagens och arbetsavtalslagens jämlikhetskrav och diskrimineringsförbud.

Biträdande JO Maija Sakslins beslut dnr 3920/4/09 i sin helhet.

Närmare information ger äldre JO-sekreterare Ulla-Maija Lindström, tfn (09) 432 3355.