Pressmeddelanden

Pressmeddelanden Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Omprövningen av status för Finlands nationella institution för mänskliga rättigheter har inletts

Omprövningen av status för Finlands nationella institution för mänskliga rättigheter, den s.k. reackrediteringen, har inletts. Finlands nationella institution för mänskliga rättigheter består av en helhet som utgörs av riksdagens justitieombudsman, Människorättscentret och dess delegation. Bedömningen genomförs av det globala förbundet för nationella institutioner för mänskliga rättigheter GANHRI (Global Alliance of National Human Rights Institutions, GANHRI).

De nationella institutionerna för mänskliga rättigheter är självständiga och oberoende organ inrättade genom lag och som arbetar för att främja och trygga de mänskliga rättigheterna. Deras ställning, uppgifter och sammansättning fastställs i en serie kriterier som antogs av FN 1993, de s.k. Parisprinciperna. De institutioner för mänskliga rättigheter som har fått A-status uppfyller dessa kriterier till fullo. Finlands nationella institution för mänskliga rättigheter beviljades det högsta möjliga, det vill säga A-status 2014. Ackrediteringsstatusen bedöms på nytt vart femte år.

De institutioner för mänskliga rättigheter som har beviljats A-status har rätt att yttra sig i FN:s råd för mänskliga rättigheter och har rösträtt i GANHRI. A-status anses i FN och även internationellt mer allmänt som mycket viktig.

Bedömningsförfarande

Förfarandet vid bedömningen av de nationella institutionerna för mänskliga rättigheter grundar sig på behandlingen av en skriftlig ansökan och intervju av institutionens ledning. Målet är att påvisa institutionens juridiska ställning och befogenheter samt att verksamhetens omfattning och genomslagskraft uppfyller kraven som fastställs i Parisprinciperna. Vid behandlingen av ansökan kan även åsikterna hos de regionala samarbetsorganen inom de nationella institutionerna för mänskliga rättigheter och regionala aktörer höras. FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter i Genève bistår vid bedömningsförfarandet.

Ansökan lämnas till bedömningskommittén före början av juni och den behandlas vid sammanträdet som kommittén håller i oktober. Kommittén lämnar rekommendationer till GANHRI om ackrediteringsstatus för Finlands nationella institution för mänskliga rättigheter och statusen bekräftas i slutet av året, såvida den inte ifrågasätts.

Tilläggsinformation:

Kristiina Kouros, sakkunnig vid Människorättscentret
kristiina.kouros@eduskunta.fi
tfn 09 4321 3782

Ytterligare information om GANHRI om bedömningsförfarandet finns på adressen: 
https://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/GANHRIAccreditation/Pages/nextsession.aspx

Ytterligare information om Finlands nationella institution för mänskliga rättigheter finns på adressen:
https://www.ihmisoikeuskeskus.fi/tietoa-meista/kansallinen-ihmisoikeusinstituut/
https://www.oikeusasiamies.fi/sv/web/guest/finlands-nationella-institution-for-manskliga-rattigheter