Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Språkliga rättigheter i anslutning till e-postkommunikationen

Tjänstemännen ska avfatta frånvaromeddelanden på båda nationalspråken

22.5.2008

Om en tjänsteman som arbetar vid en tvåspråkig myndighet utnyttjar den möjlighet e-postsystemet erbjuder att sända ett automatiskt frånvaromeddelande då han eller hon inte är på arbetsplatsen, anser biträdande justitieombudsman Petri Jääskeläinen att meddelandet ska upprättas på både finska och svenska. Detta är påkallat för att de språkliga rättigheterna ska tillgodoses på ett jämlikt sätt.

Biträdande justitieombudsmannen har undersökt ett klagomål över att vissa tjänstemän vid Länsstyrelsen i Södra Finlands län, Esbo stad, Huvudstadsregionens samarbetsdelegation, Esbo tingsrätt och justitieministeriet har upprättat frånvaromeddelanden endast på finska. Av vissa tjänstemän hade klaganden endast fått ett engelskspråkigt meddelande.

Biträdande justitieombudsman Jääskeläinen konstaterar i sitt avgörande med anledning av klagomålet att lagstiftningen inte förpliktar en enskild tjänsteman att utnyttja möjligheten att sända frånvaromeddelanden, utan att det är fråga om en form av frivillig service. Han anser emellertid att det är önskvärt att frånvaromeddelanden används, eftersom detta främjar sådan god förvaltning som garanteras som en grundläggande rättighet samt främjar tillgodoseendet av den serviceprincip som avses i förvaltningslagen. I och med frånvaromeddelandet får den som sänt e-post till en tjänsteman information om varför hans eller hennes meddelande inte besvaras genast. Därigenom elimineras ovissheten om vad som har hänt med meddelandet. Biträdande justitieombudsmannen understryker också att myndigheterna alltid får ge bättre service än vad som uttryckligen krävs i lagen.

Biträdande justitieombudsmannen anser att man utgående från en lagtolkning som främjar de grundläggande fri- och rättigheterna ska tillämpa de principer som framgår av språklagens bestämmelser också på tjänstemännens frånvaromeddelanden. Då en tjänsteman upprättar ett frånvaromeddelande ska meddelandet avfattas både på finska och på svenska. Dessa meddelanden utgör en del av kundbetjäningen och informationen till kunderna, där det ska framgå att kunderna betjänas på båda nationalspråken.

Biträdande justitieombudsmannen har delgett de nämnda myndigheterna sin uppfattning. Han har även sänt sitt beslut till finansministeriet för kännedom och bett ministeriet före utgången av år 2008 meddela vilka åtgärder beslutet eventuellt har föranlett. Finansministeriet har nämligen till uppgift att svara för utvecklandet av statsförvaltningen.

Biträdande justitieombudsman Petri Jääskeläinens avgöranden dnr 2575/4/06 och 63/4/07.

Tilläggsinformation ges av justitieombudsmannasekreterare Mikko Sarja, tfn (09) 432 3364.