Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Språkkunskapskraven för poliser

Biträdande justitieombudsman Lindstedt kritiserar förordningens beredning

27.3.2006

Biträdande justitieombudsman Jukka Lindstedt anser att beredningen av den förordning som gäller språkkunskapskraven för poliser inte i alla avseenden var lyckad.

Biträdande justitieombudsmannen har undersökt fyra klagomål där det riktades kritik mot att förordningen inte innehöll någon övergångsbestämmelse med avseende på dem som hade inlett sina studier före reformen och således redan hade genomfört Polisskolans språkstudier. Klagandena ansåg också att Polisskolans undervisning i svenska var otillräcklig.

Den ändring av polisförvaltningsförordningen som innefattar språkkunskapskraven trädde i kraft 1.5.2004. Ändringen medförde omfattande ovisshet bland poliserna och polisstuderandena samt föranledde vid riksdagen fem skriftliga spörsmål till inrikesministern. Justitieministeriet tvingades också utfärda en anvisning som förtydligade förordningens tillämpning.

Övergångstid

Biträdande justitieombudsman Lindstedt understryker i sitt beslut att polisen i egenskap av garant för rättsskyddet utövar betydande befogenheter och att det därför är viktigt att poliserna har tillräcklig förmåga att hantera ärenden på båda nationalspråken. I sitt beslut granskar biträdande justitieombudsmannen emellertid inte nivån för polisernas språkkunskapskrav utan förordningens beredning.

Vid beredningen av förordningen borde man från första början grundligare ha granskat förordningens verkningar och behovet av en övergångstid. Vid granskningen borde man ha beaktat det faktum att Polisskolans språkundervisning inte i praktiken har kunnat garantera studerandena tillräckliga kunskaper i svenska -- i huvudsak på grund av de stora variationerna i studerandenas utgångsnivå.

Inrikesministeriet medgav i sin utredning till biträdande justitieombudsmannen att en övergångsbestämmelse enligt en efterhandsbedömning skulle ha underlättat situationen för de studerande som hade inlett sina studier eller antagits som studerande före ändringens ikraftträdande, eftersom förordningen trädde i kraft en mycket kort tid efter att den utfärdades.

Polisskolan konstaterade å sin sida att den från första början hade betonat betydelsen av en övergångsbestämmelse och också ansett att nivån för språkkunskapskraven var alltför hög. Biträdande justitieombudsmannen anser att detta borde ha beaktats vid beredningen, eftersom Polisskolan säkerligen i praktiken har den bästa kännedomen om hurdana färdigheter de som utexamineras från skolan har att klara av det praktiska polisarbetet också på svenska.

Under den tid klagomålen behandlades ändrades förordningen med hjälp av övergångstidsarrangemang, så att de problem som uppmärksammats i klagomålen till denna del undanröjdes.

Språkkunskapskraven ändrades i själva verket inte

Enligt de utredningar biträdande justitieombudsmannen erhållit hade man inte i samband med beredningen kunnat förutse dessa problem, eftersom de språkkunskapskrav som föreskrivs för poliser i själva verket inte förändrades. Samma språkkunskapskrav borde redan tidigare ha tillämpats inom polisförvaltningen. Det uppdagades dock att polisernas språkkunskapskrav och det praktiska påvisandet av språkkunskaperna inte nödvändigtvis i praktiken hade iakttagits på ett alldeles korrekt sätt. Därför uppstod det i offentligheten en föreställning om att kraven hade förändrats väsentligt, fastän endast de krav som redan varit gällande infördes i förordningen.

Förordningen var inte tillräckligt tydlig

Biträdande justitieombudsmannen konstaterar ytterligare att förordningen också kunde ha fått en tydligare utformning. Lagstiftningen skall vara så tydlig att människorna av den kan utläsa sina rättigheter och skyldigheter utan att det i efterskott utfärdas förtydligande anvisningar, vilket man i detta fall blev tvungen att göra.

Biträdande justitieombudsman Lindstedts beslut dnr 2318/4/04 i sin helhet.
 
Tilläggsuppgifter ges av justitieombudsmannasekreterare Mikko Sarja, tfn (09) 432 3364