Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Skjutvapenlagen bör justeras

Bestämmelserna om temporärt omhändertagande av skjutvapen är otydliga, konstaterar biträdande JO Jussi Pajuoja med anledning av två avgöranden som han nyligen givit.

Enligt den gällande skjutvapenlagen ska polisen frånta innehavaren ett skjutvapen om risken för missbruk av vapnet är överhängande. Polisen ska då inom två veckor antingen återlämna vapnet till innehavaren eller omhänderta det.

Ett vapen ska omhändertas för en längre tid om det finns grundad anledning att misstänka att det missbrukas eller om en återkallelse av vapentillståndet är anhängig. Ett sådant s.k. temporärt omhändertagande är i kraft tre månader.

Biträdande JO anser att reglerna för omhändertagande är kontroversiella. I det första skedet kan ett vapen fråntas för två veckor om risken för missbruk av vapnet är ?överhängande?. Tröskeln för temporärt omhändertagande är däremot lägre: polisen kan omhänderta ett vapen för tre veckor om det finns ?grundad anledning att misstänka? att vapnet missbrukas.

Biträdande JO har uppmärksammat inrikesministeriet och polisstyrelsen på att lagstiftningen är inkonsekvent i detta avseende.

Också förvaltningslagen måste iakttas

Det råder också ovisshet om vilka lagar som ska tillämpas vid temporärt omhändertagande.

Enligt skjutvapenlagen ska polisen underrätta tillståndsinnehavaren om omhändertagandet och nämna orsaken till omhändertagandet. Polisen skall föra protokoll över omhändertagandet eller göra en anteckning om saken i något annat dokument.

Dessutom ska förvaltningslagen tillämpas, vilket innebär att ett motiverat skriftligt beslut ska fattas om det temporära omhändertagandet och dess förlängning. Beslutet ska åtföljas av en besvärsanvisning och delges i enlighet med förvaltningslagen.

Enligt det ena av de klagomål som biträdande JO avgjort hade polisen inte förfarit på detta sätt.

Överenskommelser är förbjudna

I det andra fallet hade klaganden, uppenbarligen på initiativ av polisen, själv överlämnat sitt vapen till polisinrättningen.

Biträdande JO konstaterar att omhändertagande av vapen har karaktären av en tvångsåtgärd som inte kan baseras på samtycke eller överenskommelse. Medborgaren kan uppfatta polisens förslag som uppmaningar eller befallningar som måste efterföljas.

Enligt Pajuoja ska polisen endast bedöma om det finns lagliga förutsättningar för att omhänderta ett vapen. Också polisstyrelsen och polisinrättningen förhåller sig negativt till överenskommelser i detta avseende.

Rätten att inneha vapen måste bedömas från fall till fall

Polisstyrelsen anser att då en person har meddelats besöksförbud ska dennes vapentillstånd alltid återkallas. Denna ståndpunkt bygger på de anvisningar om förenhetligande av vapentillståndspraxis som utfärdades 2007.

Enligt biträdande JO är ett besöksförbud i sig ett starkt indicium för att temporärt omhänderta ett skjutvapen. Han anser emellertid att enbart ett formellt konstaterande av ett besöksförbund inte räcker, i synnerhet inte för återkallelse av ett vapentillstånd.

Man måste också i varje enskilt fall bedöma om grunderna för ett besöksförbud gör personen i fråga olämplig att inneha skjutvapen.

Närmare information ger äldre JO-sekreterare Juha Haapamäki, tfn (09) 432 3334.

Justitieombudsmannens beslut kan i sin helhet (på finska), Dnr 709/4/09 och 3716/4/09.