Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Skatteåterbäring får inte utmätas utan meddelande till gäldenären

Biträdande JO Maija Sakslin anser att Riksfogdeämbetet förfor felaktigt år 2011, då
gäldenärerna inte fick förhandsmeddelande om utmätning av skatteåterbäring och inte heller något meddelande om att utsökningsärendet blivit anhängigt. Gäldenärerna fick endast ett efterhandsmeddelande om saken.

I ett klagomål kritiseras Folkpensionsanstalten och utsökningsmyndigheterna för det sätt på vilket studiestöd återkrävdes. En klagande som inte fått något meddelande om att ärendet blivit anhängigt och inte heller någon betalningsuppmaning hade ingen möjlighet att förhindra en utsökningsanteckning och slippa extra kostnader.

JO har fått flera liknande klagomål.

Biträdande JO anser att till gäldenärerna, så som utsökningsbalken förutsätter, borde ha sänts ett meddelande om anhängighet och en betalningsuppmaning. Riksfogdeämbetet är den myndighet som ansvarar för förfarandet.

Felet beror på två beslut

Två tidigare beslut orsakade det felaktiga förfarandet.

År 2006 beslöts det att varken meddelande om anhängighet eller betalningsuppmaning skulle sändas vid utmätning av skatteåterbäring. Beslutet motiverades med att meddelandena hade orsakat ett stort antal förfrågningar. Fortfarande sändes emellertid ett förhandsmeddelande om utmätningen, vilket innebar att gäldenären kunde betala in fordran frivilligt.

År 2011 beslöt man av kostnadsskäl sluta sända förhandsmeddelanden om utsökning till gäldenärerna. Enligt lagen behöver sådant meddelande inte sändas om gäldenären har fått meddelande om att utsökningsärendet blivit anhängigt.

I det sammanhanget märkte man inte att det föregående beslutet innebar att meddelande om anhängighet inte längre sändes till gäldenärerna. Dessa fick nu endast ett efterhandsmeddelande.

Gäldenärernas rättssäkerhet får inte äventyras

Sakslin anser att förfarandet äventyrade gäldenärernas rättssäkerhet, eftersom parternas rätt att bli hörda är en av de grundläggande principerna för god förvaltning. Det allmänna måste befrämja denna viktiga rättssäkerhetsgaranti, som inte får tolkas snävt.

Vidare anser Sakslin att skatteåterbäringarnas karaktär av massutskick med snäv tidtabell inte får utgöra hinder för förverkligandet av de grundläggande rättigheterna.

Utsökningen bör kunna ordnas på ett sådant sätt att gäldenärerna ges tillräckligt tydliga förhandsmeddelanden och sålunda faktiskt har möjlighet att få information om utmätningen.

Detta år har förfarandet rättats till. Enligt riksfogdens utredning får gäldenärerna numera i regel ett meddelande om anhängighet och en betalningsuppmaning.

Utmätningar i månadsskiftet oktober-november

Utmätningar av skatteåterbäringar verkställs på hösten, i månadsskiftet oktober-november.

Utsökningsverken sänder uppgifterna om utmätningarna till skatteförvaltningen. Utmätningarna kan då inte längre återkallas och inte heller kan de utmätta beloppen ändras.

Skatteförvaltningen redovisar de utmätta medlen direkt till utsökningsverken i december, då skatteåterbäringarna också annars betalas ut.

Årligen utmäts ca 200 000 skatteåterbäringar.

 
Biträdande JO Maija Sakslins beslut 4139/4/11 i sin helhet (på finska).
Närmare information ger referendarierådet Riitta Länsisyrjä, tfn (09) 4321.