Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Riksförlikningsmannen informerade via Twitter om förhandlingar i arbetstvist

 
En klagande kritiserade den omständigheten att riksförlikningsmannen mot slutet av 2015 använde sitt personliga Twitter-konto för att informera om förhandlingarna i en arbetstvist. På riksförlikningsmannens byrås webbplats fanns däremot inga pressmeddelanden om saken.

Situationen har avhjälpts

När klagomålet anfördes hade riksförlikningsmannen i anslutning till arbets- och näringsministeriets webbplats en statisk informationssida där pressmeddelanden inte kunde läggas ut. Arbetet med att skapa en egen webbplats för byrån pågick.

Riksförlikningsmannens nya webbplats öppnades i april 2016. Där publiceras aktuell information på både finska och svenska om förhandlingar i arbetstvister. Dessutom har riksförlikningsmannen skrivit Twitter-inlägg om hur förhandlingarna framskridit. De här tweetarna kan läsas i realtid på webbplatsen.

För den stora allmänheten har den främsta källan till information om förhandlingarna hela tiden ändå varit intervjuer som ges till massmedierna.

Snabb informationsförmedling är en utmaning

Biträdande justitieombudsman Jussi Pajuoja ansåg att riksförlikningsmannens informationsverksamhet har blivit väsentligt bättre när man ser till både omfattningen och de språkliga kraven. Att tweetarna finns bara på finska kan emellertid bli problematiskt från språklagssynpunkt. Det här accentueras när det är fråga om att riksförlikningsmannen informerar snabbt, situationsbundet och aktivt.

Biträdande justitieombudsmannen anser att riksförlikningsmannen i hastigt påkommande situationer som hänför sig till arbetstvister bör förbereda sig på att använda de båda nationalspråken jämsides också på Twitter. Orsaken är särskilt att Twitter för tillfället är den snabbaste kanalen för förmedling av sådan information som riksförlikningsmannen själv producerar.

Biträdande justitieombudsmannens beslut 8.9.2016, dnr 5117/4/15 kan läsas (på finska) på adressen http://www.oikeusasiamies.fi/.

Närmare information ger referendarieråd Juha Niemelä,
tfn (09) 432 3356.