Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Rättssäkerhetsproblem vid fordonsbeskattningen

Biträdande justitieombudsman Jääskeläinen föreslår för finansministeriet att det görs ändringar i fordonsskattelagen.

För Fordonsförvaltningscentralen framhåller han att skatten måste uppbäras hos rätt skattskyldig och understryker vikten av snabbare information.

4.12.2006

Biträdande justitieombudsman Petri Jääskeläinen har prövat närmare 20 klagomål om problem i samband med att fordon bytt ägare.

Om den föregående ägaren till en bil inte har betalt sin fordonsskatt senast på förfallodagen beläggs bilen med användningsförbud, vilket innebär att det är straffbart att använda den i trafik. Den nye ägaren får emellertid inte nödvändigtvis kännedom om användningsförbudet i det skedet. När saken uppdagas blir den nye ägaren tvungen att betala den förre ägarens fordonskatt för att få använda sin bil.

Problem har uppkommit framförallt i fall där den förre ägarens skatt har förfallit till betalning först efter ägarbytet. Sådana fall har blivit allmännare efter att den nya fordonsskattelagen trädde i kraft i början av 2004.

Biträdande justitieombudsman Jääskeläinen betonar att Fordonsförvaltningscentralen så snart en uppgift om obetald skatt har förmedlats till fordonstrafikregistret, dvs. inom ca en vecka, borde se till att den nye ägaren informeras om saken och om att bilen är belagd med användningsförbud. Situationen är för närvarande den att Fordonsförvaltningscentralen först ett par månader efter förfallodagen underrättar den nye ägaren om att skatten är obetald. Då har bilen redan en lika lång tid varit belagd med användningsförbud, eftersom användningsförbudet börjar i och med att skatten inte är betald på förfallodagen.

Också då en bil inte har bytt ägare borde den skattskyldige omedelbart underrättas om att skatten är obetald och bilen belagd med användningsförbud, eftersom det kan finnas någon annan orsak till att skatten inte betalts än en avsiktlig försummelse. I så fall är det viktigt att den skattskyldige ges tillfälle att utreda och rätta till saken innan motorfordonet beläggs med ett överraskande och ibland oskäligt användningsförbud. I ett fall som prövats vid justitieombudsmannens kansli hade klaganden betalat fordonskatten för år 2006 i tid men använt föregående års referensnummer. Betalningen registrerades därmed som en överbetalning av föregående års skatt, med påföljd att skatten för år 2006 inte var betald på förfallodagen. Utan den skattskyldiges vetskap belades hans bil med användningsförbud. När han skulle åka på bilsemester med sin familj upplystes han av en gränsbevakare om att skatten var obetald och bilen belagd med användningsförbud.

Biträdande justitieombudsman Jääskeläinen anser att Fordonsförvaltningscentralen i första hand skall se till att fordonsskatten uppbärs hos den föregående ägaren i sådana fall då denne är skattskyldig. Fordonsförvaltningscentralen borde sålunda, så snart den fått vetskap om att fordonsskatten är obetald, sända en betalningspåminnelse också till den föregående ägaren. Samtidigt borde Fordonsförvaltningscentralen nämna att bilen är belagt med användningsförbud och att skatten kan indrivas i utsökningsväg, utan dom eller beslut. Därefter borde Fordonsförvaltningscentralen så snart som möjligt driva in skatten hos den betalningsskyldige. För närvarande driver Fordonsförvaltningscentralen sällan in skatter genom utsökning.

Biträdande justitieombudsman Jääskeläinen föreslår för finansministeriet att det görs en sådan ändring i fordonsskattelagen att ett användningsförbud skall träda i kraft först efter en i lagen angiven tid som räknas från fordonsskattens förfallodag. Därmed blir det möjligt att på förhand underrätta både den nye och den föregående ägaren om att bilen beläggs med användningsförbud. Inom den i lagen angivna tiden skall Fordonsförvaltningscentralen också driva in skatten hos bilens föregående ägare.

Biträdande justitieombudsmannen föreslår vidare att finansministeriet överväger en sådan ändring av fordonsskattelagen att den som köpt en bil har möjlighet att få ett användningsförbud upphävt om detta kan anses vara oskäligt. De nuvarande bestämmelserna är i detta avseende betydelselösa för den nye ägarens rättssäkerhet.

Biträdande justitieombudsmannen har bett Fordonsförvaltningscentralen och finansministeriet senast 15.3.2007 meddela vilka åtgärder de ämnar vidta för att rätta till situationen.

Biträdande justitieombudsman Petri Jääskeläinens beslut dnr 1515/4/04, 2200/4/04, 2710/4/04 och 3076/4/04 kan (på finska).

Närmare upplysningar ger äldre justitieombudsmannasekreterare Ulla-Maija Lindström, tfn (09) 432 3355.