Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Produkttillsynscentralen handlade i strid med offentlighetslagstiftningen

Justitieombudsman Riitta-Leena Paunio har gett social- och hälsovårdens produkttillsynscentral en anmärkning för förfarande i strid med offentlighetslagstiftningen.

 

 

Offentligheten i beslut av produkttillsynscentralen

 

Ett bolag som fått sitt serveringstillstånd indraget av produkttillsynscentralen klagade hos justitieombudsmannen.

 

Produkttillsynscentralen anser att dess beslut i serveringstillståndsfrågor är offentliga och kan ges ut till alla som vill se dem.I beslutet om återkallat tillstånd ingick uppgifter från skatteverket om att bolaget försummat att betala vissa skatter och hade skatteskulder samt en del bokslutsinformation. Utifrån dessa uppgifter drog produkttillsynscentralen slutsatsen att bolaget inte kunde anses klara av sina löpande utgifter utan skuldsatte sig okontrollerat. Bolaget och vd:n hade enligt produkttillsynscentralen förlorat sin trovärdighet, och trovärdighet är ett kriterium för att få serveringstillstånd. Serveringstillståndet återkallades permanent.

 

Justitieombudsman Paunio framhåller att det i beslutet av produkttillsynscentralen ingick uppgifter om en identifierbar skattskyldig och information om en enskild persons näringsverksamhet. Uppgifter om en skattskyldig är sekretessbelagda med stöd av lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter och uppgifter om en enskild persons näringsverksamhet med stöd av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (offentlighetslagen).

 

Justitieombudsmannen påpekar att sekretessbelagda uppgifter i myndighetshandlingar bara får ges ut om det finns särkskilda bestämmelser om det i lag. Produkttillsynscentralen hade ingen lagstadgad grund att ge ut sekretessbelagda uppgifter. Om en del av en handling skall vara sekretessbelagd får uppgifter lämnas ut om den del av handlingen som är offentlig.

 

Det ingår i god förvaltning och behörig myndighetsverksamhet att en myndighet tar reda på vad som är den rätta tolkningen av de viktigaste rättsreglerna som styr myndighetens verksamhet, anser justitieombudsmannen. Syftet med bestämmelserna om god informationshantering i offentlighetslagen är att säkerställa att myndigheterna i sin planeringsverksamhet tar hänsyn till att det finns varierande informationsbehov och vissa skyldigheter som gäller för faktainnehållet i handlingar. En myndighet är skyldig att se till att uppgifter i dess handlingar och datasystem är tillgängliga, integrerade och skyddade. Datasekretessen är ett viktigt element i god informationshantering.

 

Dessutom understryker justitieombudsmannen att en enskild individ eller en sammanslutning måste kunna lita på att uppgifter inte går ut till utomstående, när de lämnar känsliga och andra sekretessbelagda uppgifter till myndigheter.

 

Produkttillsynscentralen kontaktade ett utomstående företag

 

Enligt justitieombudsmannen är det dessutom problematiskt att en överinspektör på produkttillsynscentralen per telefon hade kontaktat en av bolagets avtalspartner i samband med behandlingen av serveringstillståndet. Överinspektören hade gett avtalspartnern information om sekretessbelagda uppgifter om bolagets skatteskulder, uppgifter som resulterade i att serveringstillståndet återkallades. Detta motiverades bland annat med att produkttillsynscentralen ville försäkra sig om att bolagets uppgifter om finansieringsarrangemang stämde.

 

Justitieombudsmannen påpekar att produkttillsynscentralens förfarande inte var motiverat med avseende på vare sig principen om en ändamålsenlig förvaltning eller proportionalitetsprincipen. När produkttillsynscentralen utövar sin tillsyn skall den i första hand inrikta sina åtgärder på det bolag som saken gäller. Det kan inte vara motiverat att ta kontakt med utomstående företag annat än av särskilda skäl. I sådana fall skall centralen se till att inga sekretessbelagda uppgifter ges ut om tillsynsobjektet. Vidare påpekar justitieombudsmannen att produkttillsynscentralen inte har någon lagstadgad rätt att övervaka affärsförbindelser mellan enskilda företag eller att ingripa i betalningsarrangemang som företagen kommit överens om.

 

När det gäller tillämpningen av alkohollagen och i synnerhet bestämmelserna om serveringstillstånd och myndighetsverksamhet skall myndigheterna följa principen att lagen skall tolkas positivt med avseende på de grundläggande fri- och rättigheterna, anser justitieombudsmannen. Detta innebär att närings- och företagsfriheten skall begränsas i så liten utsträckning som möjligt och bara i det syfte som alkohollagen avser.

 

En enskild näringsidkare har rätt att lita på att en myndighet som utövar tillsyn över näringsverksamheten och därmed utövar offentlig makt handlar rätt och inte begår fel, understryker justitieombudsmannen. Grundlagen föreskriver att utövning av offentlig makt skall bygga på lag och att lag noggrant skall iakttas i all offentlig verksamhet.

 

Närmare information lämnas av justitieombudsmannasekreterare Ulla-Maija Lindström, tfn 09-432 33 55.

 

Justitieombudsmannens beslut dnr 507/4/02 (på finska).