Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Pressmeddelande: Korrigering av försvarsmaktens lönebetalningssystem tog oskäligt lång tid

Biträdande JO Jussi Pajuoja anser i ett färskt beslut att reparationen av fel i försvarsmaktens lönesystem tog oskäligt lång tid och framhåller att det var fråga om personalens grundläggande utkomst.

Försvarsmakten tog i april 2011 i bruk ett nytt lönebetalningssystem som gav upphov till en rad överraskande problem. Ännu i samband med lönebetalningen för februari i år justerades effekterna av löneförhöjningar som hade trätt i kraft i början av maj året förut.

Felen gällde huvudsakligen tilläggslöner och lönetillägg som tusentals arbetstagare blev utan. Då felen rättades genom att uteblivna löner betalades in direkt på löntagarnas konton uppstod ytterligare oklarheter. Detta ledde till att överbetalda löner i vissa fall måste återkrävas.

Problemen berodde framför allt på defekter i det tidsrelaterade informationsgränssnittet, vilket i sin tur orsakade fel i överföringen av en stor mängd data. Gränssnittet började fungera först på hösten.

Bakomliggande orsaker till problemen var enligt huvudstabens utredningar dessutom tekniska fel i systemet, lagringsfel och okunskap.

Under januari 2012 hade systemet till största del reparerats. Vissa smärre reparationer gjordes dock fortfarande.

Lönen är en viktig rättighet

- Rätten till lön är enligt lag en viktig rättighet för tjänstemän, konstaterar biträdande JO Jussi Pajuoja i sitt beslut.

Myndigheterna måste se till att tjänstemännen får de tjänsterelaterade förmåner och rättigheter som enligt lagen tillkommer dem.

Bristfällig testning

Av huvudstabens utredningar framgår att systemet testades innan det togs i bruk och att man då inte upptäckte några fel. Eftersom nya problem hela tiden uppstod i systemet tydde detta enligt Pajuoja på att testningen inte hade varit tillräckligt grundlig. Det var inte heller klart vem som ansvarade för testningen.

Enligt huvudstaben berodde problemen till största del på det tidsrelaterade informationsgränssnittet som levererats av ett privat företag. Eftersom privata företag inte omfattas av justitieombudsmannens tillsyn är det inte möjligt att inom ramen för laglighetskontrollen entydigt utreda vilka aktörer inom projektet som eventuellt begått fel, konstaterar Pajuoja.

Enligt Pajuoja var det i varje fall försvarsmakten som i egenskap av beställare ansvarade för att det halvfärdiga lönebetalningssystemet godkändes och togs i bruk innan det fungerade.

Eftersom det uppdagats brister också i de personers kunnande som skulle använda det nya systemet, anser Pajuoja att man med fog kan ställa frågan om de fått tillräcklig utbildning.

Eget initiativ

Biträdande JO fick kännedom om problemen i samband med inspektioner i juni 2011, då det enligt uppgift förekom en mängd fel i lönebetalningarna.

Eftersom avsikten var att börja använda det nya systemet också för betalning av beväringarnas dagpenningar beslöt Pajuoja ta upp ärendet till prövning på eget initiativ. Justitieombudsmannen har också fått fem klagomål om försvarsmaktens problem med lönebetalningar.

Biträdande JO Jussi Pajuojas beslut 21.3.2012, dnr 2357/2/11 i sin helhet (på finska). Närmare information ger referendarierådet Raino Marttunen, tfn 09 432 3343.