Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Pressmeddelande: FPA:s duande av klienten i standardskrivelser strider inte mot lagen

FPA har inte brutit mot lagen när man har börjat säga du till klienten i sina beslut och skrivelser, anser biträdande justitieombudsman Jussi Pajuoja.

Den som anfört klagomål i ärendet till justitieombudsmannen ansåg att användningen av du-formen i skrivelser strider mot den likabehandling som föreskrivs i grundlagen. Enligt klaganden kräver användningen av du-formen att båda parterna samtycker till detta.
 
Förvaltningslagen avgörande

Enligt Pajuoja är hur FPA:s beslut förhåller sig till förvaltningslagen avgörande i ärendet. Enligt lagen är myndigheter skyldiga att använda ett sakligt, klart och begripligt språk.

- Om förvaltningens klient entydigt förstår ärendets innehåll och får tillräcklig information, uppfylls kraven som lagen ställer konstaterar Pajuoja.

FPA övergår stegvis till att använda du-formen, vilket enligt Pajuoja är förståeligt när man tänker på att det är frågan om standardformulerade massbrev.

Pajuoja konstaterar i sitt beslut också att FPA bör följa upp den respons man får och reagera på den.
Tillsvidare har duandet inte väckt något stort missnöje bland FPA:s kunder.

- I den individuella kundbetjäningen ska man däremot så långt möjligt ta hänsyn till att kunden kan uppleva du-formen sårande, tillägger Pajuoja

Standardformulerade massbrev kan inte individualiseras

Institutet för de inhemska språken (Kotus) anser i sitt utlåtande att du-formen blir allt vanligare och att detta inte kan låta bli att påverka myndigheternas språkbruk.

Kotus konstaterar att valet av du eller ni inte ensam gör texten artig, utan det är ofta fråga om andra språkliga val. Myndigheternas är språk sakligt när det är artigt och jämlikt. Det är även artigt att förutse hur mottagaren själv önskar blir behandlad språkligt.

I standardformulerade massbrev som produceras med dator kan man dock inte beakta enskilda kunder. Då måste man välja endera formen.

FPA har förtydligat sina dokument

FPA inledde 2011 arbetet med att förtydliga dokument och blanketter som skickas till kunderna. Du-formen valdes som ett sätt att genomföra detta eftersom den ansågs märkbart förtydliga texten.  Ni-formen hade konstaterats vara otydlig eftersom klienten inte alltid uppfattar vem eller vilka som avses.

I sina texter använder FPA en så kallad artig du-form där duandet i huvudsak tar sig uttryck på annat sätt än med hjälp av personliga pronomen. Duandet förekommer i fortsättningen alla förmåner och alla försäkrade.

Vid FPA finns 40 förmånssystem med ungefär 12 000 standardformulerade beslutstexter med 125 000 textrader.

Pajuoja påpekar att avgörandet endast gäller FPA:s massutskick, inte den personliga kundbetjäningen. Också andra myndigheters praxis ska granskas utifrån deras egna utgångspunkter.


Biträdande justitieombudsman Jussi Pajuojas avgörande dnr 4505/4/13 i sin helhet (på finska).
Mer information fås av referendarierådet Juha Niemelä, telefon (09) 432 3356.