Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Polisen handlade lagstridigt, då den förbjöd att använda gängväst

Polisen handlade i strid med lagen då den förbjöd en person att använda gängväst på en motorcykelmässa och uppmanade honom att avlägsna sig från platsen, anser biträdande JO Jussi Pajuoja.

Personen, som klagade hos JO, hade besökt en motorcykelmässa iklädd en gängväst. I kaféet blev han av ett par poliser uppmanad att ta av sig västen och föra den till gar-deroben. Då klaganden inte gick med på detta uppmanades han avlägsna sig från mässan, vilket han också gjorde.

Polisen hänvisade till lagen om sammankomster enligt vilken polisen vid behov kan ge anvisningar och föreskrifter för att allmän ordning och säkerhet ska kunna upprätthål-las. Enligt polisen kan användning av gängväst utgöra en fara för allmän ordning och säkerhet, skrämma andra människor och provocera till bråk.

Klädseln omfattas av skyddet för privatlivet

Pajuoja anser att skyddet för privatlivet innebär att var och en har rätt att leva sitt eget liv utan myndigheters och andra utomståendes obefogade ingrepp. Skyddet för privat-livet omfattar också rätten att bestämma sin klädsel. Ingrepp i privatlivet förutsätter stöd i lag.

Under särskilda förhållanden, t.ex. i fängelser, kan användning av mc-västar begrän-sas för upprätthållande av ordning och säkerhet. Detta kan ske med stöd av fängelse-lagen. Däremot finns det inga allmänna bestämmelser som begränsar användning av kläder av en viss typ.

Pajuoja anser att det i den aktuella situationen inte förekom något hot som enligt lagen om sammankomster skulle ha berättigat ett ingrepp i rätten att använda gängväst. I sitt beslut framhåller han att de grundläggande rättigheterna kommer i första hand och att bestämmelser som medger undantag från dem ska tolkas snävt.

Pajuoja anser vidare att det inte fanns lagliga grunder för att avlägsna klaganden från platsen, eftersom han varken orsakat störning eller fara för allmän ordning och säker-het. Den enda orsaken till att han avlägsnades förefaller ha varit att han var iklädd en gängväst.

Biträdande JO Jussi Pajuojas beslut dnr 2740/4/09 i sin helhet (på finska).

Närmare information ger JO-sekreterare Mikko Eteläpää, tfn (09) 432 3359.