Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Patienter fick vänta alltför länge på starroperation

Justitieombudsmannen ger HNS tre anmärkningar för lagstridigt förfarande


JO Petri Jääskeläinen ger HNS tre anmärkningar för att kön till starroperation vid HUCS ögonklinik varit längre än vad vårdgarantin tillåter. Enligt vårdgarantin ska specialiserad sjukvård ges inom sex månader från det att vårdbehovet konstaterats.

HNS uppger att köerna till starroperation under år 2009 var så långa inom HUCS sjukvårdsområde att vårdåtgärder inte kunde inledas inom den tid som anges i lagen om specialiserad sjukvård. Läget försämrades i slutet av året och i mars 2010 var kötiden ca åtta månader.

På båda sidor om årsskiftet fick JO klagomål från tre personer som alla hade köat till starroperation längre än den längsta tid som vårdgarantin tillåter. En patient hade väntat över tio månader på att bli opererad. Patienterna hade fått vänta på vård under en obestämd tid och tider som reserverats för dem hade upprepade gånger flyttats utan att någon orsak angivits. Patienterna var tvungna att själva ringa till en s.k. köskötare för att få information om sin operationstid. Den dagliga telefontiden var endast två timmar och köskötarens telefon tutade vanligen upptaget.

JO påpekar att HNS ordnat vården på ett lagstridigt sätt och försummat sina lagstadgade skyldigheter. Han understryker att vård som konstaterats vara medicinskt nödvändig måste ordnas inom högst sex månader. Om HNS inte själv kan ordna vård inom denna tid måste sjukvårdsdistriktet inom sex månader upphandla vård från någon annan serviceproducent.

Patienten får inte heller tvingas vänta på vård under en obestämd tid utan bör upplysas om när vården kommer att ges. Om den reserverade tiden ändras måste patienten omedelbart ges en ny tid och informeras om orsaken till ändringen.

I samband med prövningen av klagomålen framgick det också att i klagandenas patientjournaler inte hade gjorts föreskrivna anteckningar. I journalerna nämndes inte den beräknade tidpunkten för inledande av vården, orsaken till att vården skjutits upp och inte heller om patienten hade informerats om dessa omständigheter. Det hade inte heller antecknats vem som bedömt patientens vårdbehov.

JO ansåg vidare att det var oförenligt med god förvaltningssed att köskötaren inte kunde nås per telefon.

JO Petri Jääskeläinens beslut dnr 4422/4/09, 4653/4/09 och 631/4/10 i helhet.

Närmare information ger äldre JO-sekreterare Kaija Tanttinen-Laakkonen, tfn (09) 432 3377.