Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Parkeringsövervakarna saknar tjänstemärke

Justitieombudsmannen ger inrikesministeriet en anmärkning

29.10.2010

JO Petri Jääskeläinen klandrar inrikesministeriet (IM) för att det inte fastställt ett tjänstemärke för de kommunala parkeringsövervakarna, trots vad som föreskrivs i förordningen från 1970.

Enligt förordningen om parkeringsbot ska kommunala parkeringsövervakare och deras biträden i tjänsteutövningen ha med sig ett av inrikesministeriet fastställt tjänstemärke och bära tjänstedräkt, vars modell fastställts av ministeriet, eller ett av ministeriet bestämt emblem. Tjänstemärket ska visas upp vid behov eller på begäran.

Ministeriet har uppfyllt förordningens krav så att det endast fastställt tjänstedräkt och emblem för parkeringsövervakarna, men inte tjänstemärke. JO har gett IM en an-märkning för denna försummelse.

IM har inte gett någon godtagbar förklaring till sin försummelse

IM förklarar sin försummelse med att det "inte vore naturligt" att fastställa enbart ett tjänstemärke och att ministeriet vill skjuta upp ärendet till prövning i samband med en totalrevidering av parkeringsövervakningen.

JO Jääskeläinen anser att förklaringen inte är godtagbar eftersom det är fråga om en uppgift som ministeriet uttryckligen ålagts i gällande förordning. Ministeriet ifrågasätter också tjänstemärkets betydelse vid sidan av parkeringsövervakarnas tjänstedräkt och emblem.

Med anledning av detta konstaterar JO att parkeringsövervakarna enligt lagen har omfattande befogenheter att utöva offentlig makt. Fordonsförare måste på begäran styrka sin identitet för parkeringsövervakaren. En fordonsförare måste också stanna sitt fordon på tecken av parkeringsövervakaren samt följa andra tecken och uppmaningar som denne ger. Dessutom verkställs en parkeringsövervakares betalningsföreläggande utan dom eller beslut. 

Parkeringsövervakarna måste vid behov eller på begäran kunna visa upp ett tjänstemärke varav deras befogenheter framgår.

Biträdande JO behandlade redan 2004 frågan om tjänstemärke

IM:s försummelse framstår i en märklig dager också av den anledningen att frågan om uppvisande av tjänstemärke uttryckligen behandlades redan i biträdande JO Ilkka Rautios beslut från år 2004. Rautio ansåg då att parkeringsövervakarna på begäran bör kunna identifiera sig och även visa upp tjänstemärke. Han framställde att ministeriet beaktar detta i samband med en revidering av bestämmelserna om parkeringsövervakning. Förordningen om parkeringsbot ändrades 2007 så att tjänstemärke ska visas upp "vid behov" och även "på begäran".

Nu har det emellertid framkommit att det inte över huvud taget finns något tjänstemärke, eftersom ministeriet aldrig har fastställt ett sådant!

På grund av IM:s försummelse har parkeringsövervakarna inte kunnat uppfylla sin skyldighet att i enlighet med förordningen ha med sig tjänstemärke i tjänsteutövningen och visa upp det vid behov eller på begäran. De som parkeringsövervakarnas åtgärder riktas har inte heller så som avses i förordningen kunnat förvissa sig om att de har att göra med behöriga kommunala tjänstemän som utövar offentlig makt.

JO Petri Jääskeläinen ber inrikesministeriet senast 31.12.2010 meddela vilka åtgärder det vidtagit i ärendet.

JO Petri Jääskeläinens beslut dnr 419/2/09 i sin helhet (på finska)

Närmare information ger JO-sekreterare Ulla-Maija Lindström,
tfn (09) 4321.