Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Överberläggning försårar verkställighet av häktning i Vanda fängelse

Då föredragande från justitieombudsmannens kansli inspekterade Vanda fängelse konstaterade de att fångantalet ständigt är för stort. Följden är att häktade förvaras i Vanda polisfängelses bristfälliga utrymmen.

Biträdande JO Jussi Pajuoja anser att fängelsets överbeläggning försvårar och delvis omintetgör syftet med häktningen.

Pajuoja har börjat utreda orsakerna till det stora antalet häktade i Vanda polisfängelse. Under en tidigare inspektion av polisfängelset kunde det konstateras att häktade placerats i rum som endast lämpade sig för några dagars frihetsberövanden. Förhållandena i polisfängelset är bristfälliga och betydligt sämre än i Vanda fängelse.

En omständighet som försvårar flyttning av häktade till Vanda fängelse är också att där inte kan hållas förhör i tillräcklig utsträckning. I fängelset har reserverats två rum för ändamålet. För närvarande finns det IT-utrustning för polisens datasystem endast i det ena förhörsrummet. Fängelset har fått beskedet att polisen inte har resurser för mera.

Häktade bör inte placeras i polisfängelser

Pajuoja anser att häktade inte bör förvaras i polisfängelser eftersom förhållandena i dem inte lämpar sig för längre tids förvaring. De häktade tillbringar sin tid huvudsakligen i celler som är i dåligt skick och de har ofta begränsade möjligheter att bl.a. tvätta sig och vistas utomhus.

Dessutom bör undersökningsansvaret både administrativt och de facto hållas isär från förvaringsansvaret. Om dessa ansvarsfunktioner ligger i samma händer finns det en risk för att behandlingen av häktade beror på hur undersökningen framskrider och hur de förhåller sig till undersökningen. I värsta fall kan detta omintetgöra den grundlagsenliga rätten till en rättvis rättegång.

Också Europarådets kommitté för förhindrande av tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (CPT) har uppmärksammat missförhållandet. Kommittén har konstaterat att Finlands praxis att förvara häktade i polisfängelser är ovanlig och oacceptabel.

Biträdande JO Pajuoja anser att förvaringstiderna i polisfängelserna måste förkortas. Ansvaret för att så sker ligger på alla myndigheter som fattar beslut som rör häktade.  Lagstiftaren ansvarar för att överväga behovet att justera lagstiftningen så att den motsvarar de internationella rekommendationerna. Det är till stor del fråga om fördelning av resurserna.
 
I fjol föreslog justitieministeriets häktningsarbetsgrupp åtgärder för att lösa de problem som sammanhänger med att häktade förvaras i polisfängelser.

Biträdande JO Pajuojas beslut har sänts för kännedom till Polisstyrelsen och justitieministeriet.


BJO Jussi Pajuojas beslut, dnr 3867/2/09 i sin helhet (på finska) 

Närmare information ger JO-sekreterare Mikko Eteläpää, tfn (09) 4321, (riksdagens växel).