Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Oskäligt dröjsmål med att lämna ut kopior av offentliga handlingar

8.3.2006

Biträdande justitieombudsmannen klandrar inrikesministeriets polisavdelning, Riksåklagarämbetet och Jyväskyläenheten vid centralkriminalpolisens västra avdelning för felaktigt förfarande vid behandlingen av två journalisters begäran om förundersökningsmaterialet i det s.k. skiddopningsmålet.

Inrikesministeriets polisavdelning överskred sin behörighet då den utan stöd i lag övertog avgörandet av en handlingsbegäran som var riktad till en underlydande myndighet. Riksåklagarämbetet gjorde sig skyldigt till en försummelse då det behandlade begäran utan att iaktta de tidsfrister som föreskrivs i offentlighetslagen. Som offentlighetsansvarig myndighet såg RÅÄ inte till att beslutet meddelades och de offentliga handlingarna lämnades ut inom den lagstadgade fristen. Efter att själv ha utnyttjat nästan hela den enligt lagen tillåtna tiden för sitt beslut delegerade RÅÄ slutligen utlämnandet av handlingarna till CKP:s Jyväskyläenhet. Där tog kopieringen av handlingarna två veckor i anspråk. Eftersom inga godtagbara skäl anfördes för dröjsmålet klandras ämbetsverket för att ha förhalat utlämnandet av handlingarna.

Två journalister klagade hos justitieombudsmannen över den långsamma behandlingen. Den ena journalisten hade beställt handlingarna från CKP redan på förhand, medan förundersökningen i dopningsmålet ännu pågick. Den andra journalisten hade beställt handlingarna så snart beslutet om att inte väcka åtal var klart. Då hade också sekretessbeläggningen på den grunden att åtalsprövningen pågick upphört.

Biträdande justitieombudsman Lindstedt konstaterar i sitt klagomålsavgörande att inrikesministeriets polisavdelning utan stöd i lag hade övertagit avgörandet av begäran som var riktad till ett underlydande verk. Enligt offentlighetslagen skall en begäran om handlingar avgöras självständigt av den myndighet som begäran riktas till och som innehar handlingarna. Det hade i och för sig varit möjligt att överföra begäran till en annan myndighet, men den bedömningen borde ha gjorts av CKP:s Jyväskyläenhet om den ansett det behövligt. Varken offentlighetslagen eller bestämmelserna om polisens administrativa och funktionella ledningsförhållanden gav stöd för ett sådant förfarande. Polisavdelningen överskred sålunda sin behörighet och handlade felaktigt. Lindstedt betonade att det är en grundläggande förutsättning för en laglig myndighetsverksamhet att myndigheten känner till gränserna för sin egen behörighet.

Genom inrikesministeriets åtgärder hade begäran på ett rättsligt ohållbart sätt överförts till en i och för sig behörig myndighet, dvs. till RÅÄ för avgörande. RÅÄ var behörigt i detta avseende eftersom åtalsprövningen hade skett där. Av denna anledning var det också motiverat att överföra den andra journalistens handlingsbegäran från CKP:s Jyväskyläenhet till RÅÄ. Denna överföring skedde helt enligt reglerna, eftersom det var enheten själv som gjorde den.

Efter statsåklagarens åtalsprövning och beslut om att inte väcka åtal kunde sekretessbeläggningen inte längre motiveras med att åtalsprövning pågick. Det begärda materialet kunde emellertid innehålla information som enligt offentlighetslagen var sekretessbelagd på någon annan grund.  Av denna anledning var man vid RÅÄ tvungen att fatta ett separat beslut i ärendet. Från offentlighetslagens synpunkt gavs detta beslut i sista stund.

BJO anser offentlighetslagen skall tolkas så att myndigheten inom den nämnda en månads maximitiden både skall besluta om handlingsoffentligheten och lämna ut de offentliga handlingarna. En annan tolkning skulle enligt Lindstedts åsikt leda till att offentlighetslagen urvattnas. RÅÄ anförde resursbrist som orsak till att utlämnandet av handlingarna hade delegerats till CKP. Från laglighetskontrollens synpunkt är en sådan motivering emellertid inte rättsligt hållbar. RÅÄ borde också ha försäkrat sig om att CKP kunde lämna ut handlingarna inom tidsfristen på sammanlagt en månad. Också CKP hänvisade nämligen sedermera uttryckligen till sin resursbrist som förklaring till att kopieringen drog ut på tiden. BJO ansåg det vara oändamålsenligt att precis i slutet av tidsfristen delegera uppgiften till en annan myndighet, utan att förvissa sig om att denna kunde lämna ut handlingarna i tid.

BJO klandrar CKP:s Jyväskyläenhet för att den utan godtagbart skäl förhalat kopieringen av handlingarna. De orsaker som enheten anför för dröjsmålet (bl.a. ombyggnad av arbetsrum, krånglande kopiator, semestrar, andra mera brådskande uppgifter) kan inte godtas från laglighetskontrollens synpunkt.

Närmare information ger justitieombudsmannasekreterare Mikko Sarja, tfn (09) 432 3364

Beslutet dnr 152/4/04  i sin helhet (på finska).