Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Olaglig lång kötid till operation

JO gav en anmärkning för att vårdgarantin inte förverkligades

4.9.2007

JO Riitta-Leena Paunio konstaterar att samkommunen för hälso- och sjukvården i Jämsäregionen bröt mot lagen då den inte inom lagstadgad tid ordnade nödvändig vård för en patient. Då samkommunen inte själv inom den i lagen angivna tiden kunde ordna vård borde den ha köpt vården av någon annan serviceproducent. Samkommunen underlät att göra detta. JO gav därför samkommunen för hälso- och sjukvården i Jämsäregionen en anmärkning.

I sitt klagomål till JO berättade patienten att han i slutet av augusti 2005 från Kuhmois hälsocentral fått en remiss till Jokilaakso sjukhus för en knäoperation. Han fick inte någon kallelse till operation utan endast vaga besked om eventuella operationsköer. Knäet blev så dåligt att patienten endast med svårighet kunde röra sig. Efter att han redan hunnit klaga över den långa väntetiden gjordes operationen slutligen i början av maj 2006. Enligt patientens åsikt hade vårdgarantin inte förverkligats i hans fall.

JO påminner om att enligt folkhälsolagen ska vård som har konstaterats vara nödvändig med beaktande av patientens hälsotillstånd och sjukdomens sannolika förlopp ordnas inom skälig tid, dock inom tre månader från det att vårdbehovet bedömdes. Denna längsta väntetid på tre månader kan överskridas med högst tre månader inom specialiserad sjukvård som ges i samband med primärvård, om vården av medicinska, terapeutiska eller andra motsvarande motiverade skäl kan skjutas upp utan att patientens hälsotillstånd äventyras. Om kommunen inte själv kan ge vården inom de angivna tiderna ska den utan dröjsmål inom de i lagen angivna maximitiderna ordna vården genom att anskaffa den från någon annan serviceproducent.

Efter att klagandens vårdbehov bedömts överfördes han i slutet av augusti 2005 till operationskön. Enligt folkhälsolagen borde klaganden ha blivit opererad senast i februari 2006, påpekar JO. Operationen gjordes först åtta månader efter bedömningen av vårdbehovet.

JO understryker att enligt grundlagen ska det allmänna tillförsäkra var och en tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster samt se till att de grundläggande och mänskliga rättigheterna tillgodoses.

Samkommunen för hälso- och sjukvården i Jämsäregionen förklarade dröjsmålet med den långa operationskön.

Närmare upplysningar ger äldre JO-sekreterare Kaija Tanttinen-Laakkonen, tfn (09) 432 3377.

JO:s beslut dnr 1362/4/06 finns (på finska).