Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Oftare avslag på ansökningar on handikappförmåner

Justitieombudsmannen vill ha en utredning av Fpa

5.10.2007

Justitieombudsman Riitta-Leena Paunio uppmärksammar det faktum att Folkpensionsanstalten under de senaste åren allt oftare har gett avslag på ansökningar om handikappbidrag, vårdbidrag för pensionstagare och medicinsk rehabilitering för gravt handikappade. Från 2003 till 2006 har antalet avslag ökat med ca fem procentenheter. JO anser att Fpa bör undersöka saken och förklara orsaken till att avslagsprocenten är på uppåtgående.

Invalidförbundet rf, Tröskeln rf och Finlands Reumaförbund rf har klagat hos JO över det ökade antalet avslag på förmånsansökningar. Förbunden ber JO utreda om Fpa följer lagen då den justerar handikappbidragen och vårdbidragen nedåt och i allt större utsträckning avslår ansökningar om medicinsk rehabilitering.

JO konstaterar att om de lagstadgade förutsättningarna är uppfyllda måste Fpa bevilja handikappbidrag, vårdbidrag för pensionstagare samt medicinsk rehabilitering. JO anser inte att Fpa handlat lagstridigt eller försummat sina skyldigheter i samband med handläggningen av ansökningarna. Under de senaste åren har andelen avslag har dock ökat kontinuerligt i de tre nämnda förmånskategorierna. Fpa har inte kunnat ge JO en förklaring på vad detta beror på.

JO konstaterar att jämlikheten förutsätter att Fpa konsekvent handlägger och avgör alla förmånsansökningar enligt samma kriterier, oberoende av vilket år ansökningarna kommer in. Man kan å andra sidan inte heller utgå ifrån att en viss procent av sökandena har rätt till en förmån vid en viss tidpunkt. Sökandena måste kunna lita på att Fpa tillämpar en konsekvent beslutspraxis i fråga om sökande vilkas förhållanden är likartade. En kontinuerlig ökning av andelen avslagna ansökningar är ägnad att väcka sökandenas misstro mot grunderna för Fpa:s beslutspraxis. Om man vill ändra förutsättningarna för de nämnda förmånerna måste riksdagen först ändra lagstiftningen.

JO framhåller att varje sökande som har fått avslag på sin ansökan eller som har fått sina förmåner indragna eller justerade nedåt måste få ett motiverat beslut om saken. Dessutom är det skäl att redan i handläggningsskedet informera varje sökande om vilka utredningar som måste fogas till ansökan och vad en justering kan leda till.

JO:s beslut dnr 2898/4/05 i sin helhet (på finska).

Närmare upplysningar ger referendarieråd Lea Haapkylä, tfn (09) 432 3378.