Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Myndigheterna tillhandahåller fortfarande avgiftbelagd telefonservice i strid med lag

JO har gett justitieministeriet, jord- och skogsbruksministeriet  och Forststyrelsen anmärkningar  

Riksdagens justitieombudsman Petri Jääskeläinen har gett justitieministeriet en anmärkning eftersom alla myndigheter inom ministeriets förvaltningsområde fortfarande inte tillhandahåller avgiftsfri telefonrådgivning. Av samma anledning har justitieombudsmannen också gett jord- och skogsbruksministeriet och Forststyrelsen en anmärkning. Justitieombudsmannen riktar också kritik mot den avgiftsbelagda telefonservicen inom Kouvola kyrkliga samfällighet.

Justitieombudsmannen har fått ta emot flera klagomål angående myndigheternas avgiftsbelagda telefonnummer. Enligt förvaltningslagen ska myndigheternas rådgivning vara avgiftsfri.

Justitieministeriet fick redan sin andra anmärkning

Telefonservicen inom justitieministeriets förvaltningsområde grundar sig på de avgiftsbelagda 010-företagsnumren. Enligt ministeriets utredning fanns det sammanlagt 120 myndigheter inom dess förvaltningsområde som inte alls använder sig av de tilläggsavgiftsfria 0100- eller 050-numren.

Via 0100-växelnumren är det möjligt att avgiftsfritt kontakta myndigheter och tjänstemän. Eftersom det ofta är kö till telefonväxlarna är det dock i allmänhet ett snabbare alternativ för kunderna att använda ett avgiftsbelagt företagsnummer för att direkt kontakta den tjänsteman som svarar för ärendet i fråga. Dessutom händer att myndigheterna i sina brev endast uppger det direkta avgiftsbelagda företagsnumret till den tjänsteman som svarar för ärendets skötsel. Också på internet och i telefonkatalogerna förekommer det brister i kontaktuppgifterna och informationen om samtalspriserna.

I praktiken uppfyller således telefonservicen inom justitieministeriets förvaltningsområde fortfarande inte kravet på avgiftsfrihet.

Justitieministeriets åtgärder är kraftigt försenade

Justitieministeriet har den 18 augusti 2010 tillsatt en arbetsgrupp för att utveckla telefonnummersystemet inom dess förvaltningsområde. Arbetsgruppen har till uppgift att planera och utarbeta sådana lösningar som tryggar medborgarnas möjligheter att få rådgivning i förvaltningsärenden och svar på frågor som hänför sig till uträttandet av ärenden till ett pris som motsvarar de normala samtalskostnaderna.

Justitieombudsmannen anser att arbetsgruppens målsättning i och för sig är positiv. Han konstaterar emellertid att . Förvaltningslagen och dess krav på avgiftsfri telefonrådgivning trädde i kraft redan den 1 januari 2004. Den högsta laglighetsövervakaren tog första gången ställning till saken sommaren 2005. Justitieombudsmannen gav den 21 december 2007 justitieministeriet en anmärkning på grund av dess dröjsmål med att ordna avgiftsfri telefonservice inom sitt förvaltningsområde. Den 23 maj 2008 gjorde justitieombudsmannen en framställning till alla ministerier om att ministerierna skulle se till att telefonservicen inom deras respektive förvaltningsområden skulle bli avgiftsfri.

Först ca fem år efter justitieombudsmannens första ställningstagande angående avgiftsfri telefonservice och ca två och ett halvt år efter att ministeriet tilldelades anmärkningen av justitieombudsmannen tillsatte ministeriet en arbetsgrupp vars målsättning motsvarar den som kravet på avgiftsfri rådgivning ställer på myndigheternas telefonservice.

Justitieombudsmannen har bett ministeriet senast den 25 februari 2011 meddela vilka framsteg som gjorts när det gäller att ordna avgiftsfri telefonrådgivning inom dess förvaltningsområde.

Också Forststyrelsen och jord- och skogsbruksministeriet fick en anmärkning

Forststyrelsen använder sig inte alls av andra telefonnummer än avgiftsbelagda 0205-företagsnummer. Forststyrelsen hänvisar till att dess uppgifter endast i ringa mån innefattar s.k. egentliga förvaltningsuppgifter som innefattar utövning av offentlig makt. Också jord- och skogsbruksministeriet hänvisar till detta och konstaterar att Forststyrelsens telefonservice i enlighet med den princip som iakttas inom affärsverksamheten är avgiftsbelagd, eftersom bara en liten del av Forststyrelsens uppgifter är egentliga myndighetsuppgifter.

Den skyldighet att tillhandahålla avgiftsfri telefonrådgivning som föreskrivs i förvaltningslagen är enligt justitieombudsmannen dock inte endast begränsad till sådana myndighetsuppgifter som innefattar utövning av offentlig makt, utan den omfattar också myndigheternas serviceuppgifter och faktiska förvaltningsverksamhet. Forststyrelsen är således skyldig att tillhandahålla avgiftsfri telefonrådgivning i alla ärenden som hänför sig till skötseln av dess offentliga förvaltningsuppgifter.

Justitieombudsmannen konstaterar att Forststyrelsen, trots att den enligt sin egen utsaga känt till justitieombudsmannens ställningstaganden angående avgiftsfri telefonrådgivning redan från år 2005, fortfarande inte har vidtagit några åtgärder för att tillhandahålla sådan telefonrådgivning som är förenlig med lagen.

Enligt grundlagen ansvarar jord- och skogsbruksministeriet för att verksamheten inom dess förvaltningsområde är korrekt. Forststyrelsen är ett statligt affärsverk som hör till jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde. Trots den framställning justitieombudsmannen gjorde till jord- och skogsbruksministeriet redan den 23 maj 2008 och trots att ministeriet i sitt utlåtande meddelade att ministeriet i samband med Forststyrelsens resultatstyrning skulle uppmärksamma kravet på avgiftsfri telefonrådgivning, uppfyller Forststyrelsens telefonservice fortfarande inte kravet på avgiftsfri rådgivning. Också jord- och skogsbruksministeriet har således försummat sina skyldigheter.

Justitieombudsmannen har bett Forststyrelsen samt jord- och skogsbruksministeriet senast den 25 februari 2011 meddela vilka åtgärder hans beslut föranlett.

Kravet på avgiftsfri telefonservice gäller också församlingar

Då förvaltningsärenden behandlas vid kyrkliga myndigheter ska man enligt kyrkolagen iaktta det som bestäms i förvaltningslagen och i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet. Kravet på avgiftsfri rådgivning grundar sig på förvaltningslagen.

Telefonnumren till Kouvola kyrkliga samfällighets telefonväxel och alla samfällighetens serviceenheter och anställda är tilläggsavgiftsbelagda 0207-företagsnummer. Enligt justitieombudsmannen uppfyller samfällighetens telefonservice inte kraven på god förvaltning eller avgiftsfri rådgivning och är därmed lagstridig till den del det är fråga om rådgivning angående skötseln av förvaltningsärenden eller förfrågningar i anslutning till uträttandet av ärenden.

Genom detta beslut tar justitieombudsmannen första gången ställning till frågan om avgiftsfri telefonrådgivning inom en kyrklig samfällighet. Därför nöjer han sig med att delge Kouvola kyrkliga samfällighet sin uppfattning om att dess avgiftsbelagda telefonservice är lagstridig. Han har också delgett Kyrkostyrelsen sitt avgörande samt uppmanat Kyrkostyrelsen att informera övriga församlingar och kyrkliga samfälligheter om avgörandet.

Justitieombudsmannens beslut dnr 347/4/09 och 763/4/09 (justitieministeriet), 1520/4/09 (Forststyrelsen) och 273/4/09 (Kouvola kyrkliga samfällighet) i sin helhet (på finska).

Tilläggsinformation ges av justitieombudsmannasekreterare Ulla-Maija Lindström, tfn (09) 432 3355.