Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Ministers tal på Folkmissionsdagarna föranleder inga åtgärder

Räsänen uppträdde som privatperson
 

Inrikesminister Päivi Räsänens anförande på Folkmissionsdagarna i juli föranleder inga åtgärder från justitieombudsmannens sida.

Riksdagens justitieombudsman Petri Jääskeläinen konstaterar i sitt beslut att ministerns förfarande faller utanför laglighetskontrollen, eftersom det inte var fråga om en ämbetsåtgärd som vidtagits av en statsrådsmedlem, utan om ministerns resa och agerande i egenskap av privatperson.

Till justitieombudsmannen inlämnades 41 klagomål om Räsänens religiösa tal. I klagomålen riktades det kritik mot att inrikesministern, som ansvarar för kyrkliga frågor, uppträtt vid ett religiöst evenemang. I klagomålen uppmärksammades också flera detaljer i ministerns tal. Mest kritik föranledde den punkt i talet som flera klagande hade uppfattat som en uppmaning att bryta mot lagen.

Religions- och yttrandefriheten berör också ministrar

Justitieombudsmannen konstaterar att en privatperson i och med religions- och yttrandefriheten har rätt att i enlighet med sin övertygelse tala om religiösa värderingar och läror vid kyrkliga evenemang. Detta gäller också statsrådsmedlemmar.

Ministern framförde sitt tal vid ett religiöst evenemang. Detta saksammanhang accentuerar enligt justitieombudsmannen att talet utgjorde sådan utövning av religionsfriheten som var och en har rätt till.

Enligt de utredningar som justitieombudsmannen fått av ministern var det i alla avseenden fråga om ministerns privata resa och agerande i egenskap av privatperson. Inbjudan till evenemanget gällde ministern som privatperson och resan hade likaså ordnats på privat väg.

Justitieombudsmannen har därmed inte behandlat eller tagit ställning till de uppfattningar som framförts i klagomålen eller till påståendena om talets innehåll.

Laglighetskontrollen omfattar ministerns ämbetsåtgärder

Riksdagsledamöterna omfattas inte i sitt riksdagsvärv av de högsta laglighetsövervakarnas behörighet. En riksdagsledamots uppträdande i egenskap av minister kan omfattas av laglighetskotrollen, men detta gäller dock inte vilken verksamhet som helst t.ex. på fritiden.

Situationerna måste bedömas från fall till fall, konstaterar justitieombudsmannen. En ministers tal eller uttalanden måste ha en tillräcklig anknytning till ministerns tjänsteställning eller tjänsteuppgifter. Man ska bl.a. fästa vikt vid det sammanhang där uttalandena gjorts och vid vilken bakgrund de har.

I Räsänens fall var det klart att det inte var fråga om en statsrådsmedlems ämbetsåtgärd i den bemärkelse som avses i grundlagen.

Räsänens tal kunde också anses ha beröringspunkter med hennes partis målsättningar och därmed med partiets politiska syften. Detta gör emellertid inte att talet omfattas av justitieombudsmannens behörighet.

JO Jääskeläinens beslut 31.10.2013, dnr 3027/4/13* och 40 övriga ärenden, tillläggsinformation ges av föredragande Pasi Pölönen.