Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Miljöcentralen kan föreslå att ett privat naturskyddsområde inrättas för att skydda en sällsynt art

Humlevecklaren tidigare klassificerad som utdöd i Finland

4.11.2010

Biträdande JO Maija Sakslin konstaterar att Nylands miljöcentral inte förfor lagstridigt eller annars felaktigt då den föreslog att en markägare skulle inrätta ett privat naturskyddsområde på sina marker för att skydda en mycket sällsynt fjärilsart.

Nylands miljöcentral hade meddelat markägaren att humlevecklaren, som tidigare klassificerats som utdöd i Finland, påträffats på hans fastighet (se bilden: http://213.139.166.224/Lepidoptera/Tortricidae/Grapholita/discretana/Grapholita%20discretana.htm).

Miljöcentralen föreslog att artens utbredningsområde fredas med stöd av naturvårdslagen.

Var och en bär ansvar för naturen och dess mångfald enligt grundlagen

Markägaren framför i sitt klagomål till JO misstanken att miljöcentralen inte hade rätt att föreslå att ett naturskyddsområde inrättas på hans mark.

Biträdande JO Sakslin konstaterar att den regionala miljöcentralen på markägarens ansökan eller med hans samtycke kan inrätta ett privat naturskyddsområde om det i området lever eller finns en art eller biotop som är hotad eller som är eller håller på att bli sällsynt. Miljöcentralen kan också föreslå att det inrättas ett naturskyddsområde och be om markägarens samtycke eller - såsom i det aktuella fallet - föreslå att markägaren själv ansöker om att det inrättas ett skyddsområde.

De regionala miljöcentralerna har i uppgift att främja och övervaka naturvården inom sina områden.

Undersökningar hade inte utan tillstånd fått göras på ett hemfridsskyddat område

En forskare hade på uppdrag av miljöcentralen flera gånger i många timmar undersökt förekomsten av fjärilsarten i markägarens humlegård, utan att be markägaren om tillstånd eller ens underrätta denne om undersökningen.

Biträdande JO Sakslin anser att förfarandet var felaktigt i detta avseende. Miljöcentralen måste informera sina tjänstemän, anställda och andra som den anlitar om att undersökningar och andra utredningar på hemfridsskyddade områden kräver markägarens tillstånd.

Biträdande JO Maija Sakslins avgörande dnr 1938/4/08 i sin helhet (på finska)

Närmare information ger äldre JO-sekreterare Erkki Hännikäinen, tfn (09) 4321.