Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Maskinell dosdispensering av läkemedel får inte medföra tilläggskostnader för patienterna

Jämlikhet förverkligas inte

Många kommuner och samkommuner sköter den maskinella dosdispenseringen av läkemedel på ett lagstridigt sätt. Den får nämligen inte medföra tilläggskostnader för patienterna, anser JO Petri Jääskeläinen. Kommunernas varierande praxis innebär också att patienterna inte blir jämlikt bemötta.

Flera kommuner håller på att övergå eller har redan övergått till maskinell dosdispensering inom hemvården och för klienter i serviceboenden. Detta innebär att apoteket levererar patientens läkemedel förpackade i 1 - 2 veckors doser. Avsikten är att på detta sätt förbättra läkemedelssäkerheten och minska svinnet. Apoteken prissätter servicen självständigt.

I vissa kommuner betalar patienten själv kostnaderna för dosdispenseringen och i vissa kommuner en del av kostnaderna, medan kostnaderna i några kommuner betalas av kommunen.

Läkemedelsdispenseringen ska skötas av kommunen

JO Jääskeläinen konstaterar att dispenseringen av läkemedel hör till kommunens lagstadgade skyldigheter, eftersom det är fråga om sådan sjukvårdsservice som avses i hälso- och sjukvårdslagen.

- Detta betyder att kommunen inte kan undanta läkemedelsdispenseringen till sina patienter från sin skyldighet att ordna service och i stället överföra uppgiften på patienterna som förutsätts ordna saken tillsammans med apoteken och själva stå för kostnaderna.

Kommunen har alternativa sätt att sköta sina lagstadgade uppgifter. Kommunen kan själv ombesörja manuell dosdispensering eller köpa maskinell dosdispensering från ett apotek.

- Om kommunen upphandlar tjänster får detta inte medföra tilläggskostnader för patienterna, konstaterar JO.

JO tog ställning i ärendet med anledning av ett klagomål. I klagomålet kritiserades bl.a. ojämlikheten mellan patienterna samt de varierande kostnader som apoteken tog ut i olika kommuner. Enligt klaganden hade ett apotek 2010 debiterat 5,40 euro per vecka för servicen och ett år senare 10,90 euro, trots att läkemedlen levererades förpackade i påsar endast varannan vecka.

Jääskeläinen har bett social- och hälsovårdsministeriet ge kommunerna och samkommunerna sådana anvisningar att de ska ordna den maskinella dosdispenseringen av läkemedel på ett jämlikt sätt och enligt lagen. Han har bett ministeriet senast 30.6.2013 meddela vilka åtgärder hans uppfattning har föranlett.

JO Petri Jääskeläinens beslut dnr 809/4/11 i sin helhet (på finska).
Närmare information ger referendarierådet Kaija Tanttinen-Laakkonen, tfn (09) 432 3377.