Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Lagstridigt lång väntetid till ätstörningspoliklinik

JO: Vårdgarantin måste förverkligas också inom psykiatrin

3.10.2007

Riksdagens justitieombudsman Riitta-Leena Paunio anser att samkommunen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt handlade lagstridigt och försummade sina lagstadgade förpliktelser då den inte inom sex månader ordnade vård för en ätstörningspatient. Sex månader är enligt lagen om specialiserad sjukvård den maximitid som en patient ska behöva vänta på vård som konstaterats vara nödvändig. Trots att man insåg att samkommunen själv inte kunde erbjuda vård inom sex månader, hade man inte utan dröjsmål gett patienten möjlighet att inom den nämnda tiden få vård av någon annan serviceproducent.

JO har gett HNS en anmärkning för dess lagstridiga förfarande och bett samkommunens styrelse före utgången av året meddela vilka åtgärder den vidtagit för att i enlighet med lagens krav korta väntetiderna vid ätstörningspolikliniken.

En person som klagat hos JO hade fått beskedet att väntetiden till ätstörningspolikliniken var 10 månader. Varken ett påskyndande från Pejas sjukhus eller patientens brev till överläkaren vid Lappvikens sjukhus hade haft någon effekt på väntetiden. Patienten hade inte fått något skriftlig svar på sitt brev men per telefon upplysts om att personalresurserna var otillräckliga. Patienten hade varit tvungen att vänta ca ett år på att få vård.

JO understryker att vårdgarantin måste förverkligas också inom psykiatrin. Enligt uppgift har kötiderna till ätstörningspolikliniken blivit allt längre och kan i dagens läge uppgå till två år. Antalet ätstörningspatienter har ökat. Enligt sjukhusens arbetsfördelning är det Helsingfors universitetscentralsjukhus som svarar för vården av ätstörningspatienterna i huvudstadsregionen.

Sektorchefen för psykiatri vid HUCS uppger att bristen på personalresurser är huvudorsaken till de allt längre kötiderna. Den psykiatriska resultatenheten har de tre senaste åren framställt om tilläggsresurser för att ätstörningspolikliniken skall kunna förverkliga vårdgarantin. Med hänvisning till kommunernas svåra ekonomiska situation har inga tilläggsresurser beviljats.

Med anledning av klagomålet konstaterar JO också att ätstörningspolikliniken handlade i strid med god förvaltning då den inte gav ett skriftligt svar på patientens brev.


Riksdagens justitieombudsmans beslut dnr 3822/4/06 i sin helhet (på finska).

Upplysningar ger äldre JO-sekreterare Kaija Tanttinen-Laakkonen, tfn (09) 432 3377.