Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Lagstridiga dröjsmål med utkomststöd i Åbo

6.9.2005

Justitieombudsman Riitta-Leena Paunio konstaterar att Åbo socialcentrals handläggningstider för ansökningar om utkomststöd i fjol var längre än lagen förutsätter. I början av året tog handläggningen 2-7 veckor och ännu i mitten av juni ca tre veckor i anspråk.

Justitieombudsmannen fick förra året 21 klagomål om socialcentralens långa handläggningstider. Flera av klagandena var ensamstående personer som hade rätt till bostadsbidrag och arbetsmarknadsstöd. Fyra hade familj och ett par av sökandena var studerande. Flera uppgav att handläggningen av deras ansökningar hade dröjt upprepade gånger. I åtta av de allvarligaste dröjsmålsfallen beslöt justitieombudsmannen ge Åbo socialcentral en anmärkning.

Justitieombudsmannen framhåller i sina klagomålsavgöranden att socialnämnden måste se till att ansökningarna blir behandlade utan dröjsmål och att alla som är i brådskande behov av utkomststöd får sådant. Utkomststödet är en ekonomisk förmån som skall trygga den grundlagsenliga rätten till oundgänglig försörjning och omsorg. Justitieombudsmannen anser sålunda att en ansökan i sådana fall då beslutsfattandet inte förutsätter tilläggsutredningar i regel skall handläggas och avgöras inom en vecka efter att den kommit in. Om det behövs tilläggsutredningar skall dessa i regel inhämtas inom en vecka.

Justitieombudsmannen understryker emellertid att det inte är fråga om någon i lag fastställd tidsfrist som det entydigt är lagstridigt att överskrida. Det väsentliga vid handläggningen av ansökningar är att ingen lämnas utan oundgängligt stöd. I brådskande fall skall ansökan handläggas omedelbart. Socialmyndigheten har i enskilda fall prövningsrätt när det gäller att bedöma hur brådskande behovet av utkomststöd är – även om samtliga ansökningar skall handläggas utan dröjsmål.

Åbo socialcentrals handläggningstider för ansökningar om utkomststöd har redan länge varit långa. Staden gav år 2002 på begäran av Västra Finlands länsstyrelse en utredning med anledning av ett klagomål om att sökande varit tvungna att vänta upp till två månader på att få komma till en socialarbetares mottagning. Därefter har man i Åbo uppmärksammat utkomststödsärendena och aktivt gått in för större flexibilitet vid handläggningen. Av klagomålen framgår
att handläggningstiderna för ansökningar om utkomststöd åtminstone inte ännu sommaren 2004 var så korta som lagen förutsätter och att stadens åtgärder sålunda i detta avseende inte varit tillräckligt effektiva. Paunio ber därför Åbo socialnämnd före utgången av 2005 inkomma med en utredning om vilka åtgärder staden efter år 2004 har vidtagit för att rätta till situationen.

Utöver de ovan nämnda klagomålen har en riksdagsledamot från Åbo i en skrivelse till justitieombudsmannen kritiserat de styrnings- och tillsynsåtgärder som Västra Finlands länsstyrelse vidtagit i fråga om Åbo stad. Riksdagsledamoten är av den åsikten att länsstyrelsen försummat sin tillsynsskyldighet. Justitieombudsmannen anser emellertid att länsstyrelsens tillsyn inte varit lagstridig. Enligt justitieombudsmannens åsikt har länsstyrelsen med de styrnings- och tillsynsmetoder som den haft tillgång strävat efter att i enlighet med lagen förkorta socialcentralens handläggningstider för ansökningar om utkomststöd.

Närmare information ger äldre justitieombudsmannasekreterare Aila Linnakangas, tfn (09) 432 3379.

Justitieombudsman Paunios utredningsbegäran dnr 1941/2/05 (på finska).