Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Lagstiftningen om fiskeövervakare är bristfällig från grundlagssynpunkt

19.6.2006

Biträdande justitieombudsman Petri Jääskeläinen anser att lagstiftningen om fiskeövervakare borde kompletteras så att den motsvarar de krav som grundlagen ställer. Den gällande lagen om fiske har inga bestämmelser om fiskeövervakarnas behörighet och kompetens eller om tillsynen över deras verksamhet. Det är huvudsakligen en enskild organisation för fiskerihushållning som utfärdat anvisningar och ordnat utbildning för fiskeövervakarna.

Biträdande justitieombudsman Jääskeläinen föreslår också att man överväger att justera bestämmelserna om fiskeövervakning så att fiskerimyndigheterna och fiskeövervakarna ges vissa möjligheter att låta bli att göra polisanmälan om uppdagade förseelser och att i stället ge den skyldige en anmärkning.

Fiskeövervakarna utövar offentlig makt

En fiskeövervakare är en enskild person som får de rättigheter som avses i lagen om fiske genom att avlägga en ed. Fiskeövervakaren sköter en offentlig förvaltningsuppgift som ger behörighet att utöva offentlig makt. Detta innebär att fiskeövervakaren t.ex. kan omhänderta fångst som erhållits och redskap som använts vid olovligt fiske samt bortta och förstöra förbjudet fångstredskap.

Enligt Finlands grundlag kan offentliga förvaltningsuppgifter anförtros andra än myndigheter endast genom lag eller med stöd av lag, om det behövs för en ändamålsenlig skötsel av uppgifterna och det inte äventyrar de grundläggande fri- och rättigheterna, rättssäkerheten eller andra krav på god förvaltning. Kraven på rättssäkerhet och god förvaltning kan tillgodoses bl.a. så att i lagen fastställs kompetenskrav för personer som sköter offentliga förvaltningsuppgifter samt föreskrivs om tillsynen över deras verksamhet.

Biträdande justitieombudsman Jääskeläinen har sänt sitt beslut till jord- och skogsbruksministeriet för kännedom. Han har bett ministeriet före utgången av 2006 meddela vilka åtgärder beslutet har gett anledning till.

Närmare upplysningar ger äldre justitieombudsmannasekreterare Mirja Tamminen, tfn (09) 432 3373.

Biträdande justitieombudsman Jääskeläinens beslut dnr 785/4/04  i sin helhet (på finska).