Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Lagstiftning om begränsning av utvecklingsstördas självbestämmanderätt bör stiftas med lag

20.10.2009

JO Riitta-Leena Paunio föreslår att social- och hälsovårdsministeriet bereder lagstiftning som mer exakt reglerar förutsättningarna för begränsning av utvecklingsstördas självbestämmanderätt. Behovet är brådskande. Samtidigt är det viktigt att definiera begreppet tvång. Det blir därmed möjligt att förhindra vissa problematiska förfaranden som de facto innebär användning av tvång.

Lagen reglerar inte den egentliga innebörden och omfattningen av begränsningar som används inom vården av utvecklingsstörda och inte heller de exakta kriterierna, vilket grundlagen förutsätter när det är fråga om att begränsa grundläggande rättigheter.

Alltsedan grundlagsreformen trädde i kraft 1995 har begränsningarna varit bristfälligt reglerade på lagnivå. Redan 1996 meddelade JO statsrådet och social- och hälsovårdsministeriet som sin uppfattning att lagstiftningen om specialomsorger om utvecklingsstörda måste ses över. JO anser att beredningen av lagändringen redan borde ha inletts.

JO har under sina inspektioner kunnat konstatera att bristerna i lagstiftningen försvårar det krävande vårdarbetet med utvecklingsstörda personer. På grund av den bristfälliga lagstiftningen händer det också att självbestämmanderätten begränsas på ett osakligt sätt. Vid anstalterna tillämpas dessutom varierande praxis när det gäller begränsningar, även om utvecklingen vid många anstalter har gått i en positiv riktning.

JO Paunio understryker att det allmänna ska se till att de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna tillgodoses. Hon ber social- och hälsovårdsministeriet senast 30.11.2009 meddela vad hennes framställning har föranlett.

Justitieombudsmannens framställning dnr 3381/2/09 (på finska)

Närmare information ger JO-sekreterare Minna Verronen,
tfn (09) 432 3394.