Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Kyrkan kan inte kräva att en it-expert ska vara medlem av kyrkan

Biträdande JO Jussi Pajuoja uppmanar Ylivieska församling att beakta kyrkolagen och de grundläggande rättigheterna då den utformar sina platsannonser.
 
I december 2009 söktes en IT-expert till församlingarnas IT-central i Mellersta Österbotten. Enligt platsannonsen skulle den som valdes vara medlem av en ev.luth. församling. Till expertens uppgifter hör bl.a. att upprätthålla servrar, planera datasystem, installera utrustning, ge tekniskt stöd och utveckla datasäkerheten. Ylivieska församling är administrativ värdförsamling för IT-centralen.
 
Enligt kyrkolagen kan endast en medlem av den evangelisk-lutherska kyrkan inneha tjänst i kyrkan eller i en församling. Den som är anställd i arbetsavtalsförhållande förutsätts vara medlem av kyrkan när det är fråga om arbete i anslutning till kyrkliga förrättningar, diakoni eller undervisning.

Två tidigare ställningstaganden

JO har två gånger tidigare tagit ställning till klagomål över platsannonser där pc-ansvariga har förutsatts vara medlemmar av kyrkan.
År 1999 konstaterades det att kravet på medlemskap i fråga om personer som är anställda i arbetsavtalsförhållande måste granskas från fall till fall. Det är då skäl att också beakta i vilken mån arbetstagaren svarar för funktionernas innehåll. Dessutom är det skäl att göra bedömningen på förhand så att den kan beaktas i platsannonsen.

Kyrkostyrelsen konstaterade i ett fall 2008 att arbetsuppgifterna inte förutsatte medlemskap i kyrkan, vilket ledde till att en platsannons rättades. Biträdande JO uppmanade arbetsgivaren att ta detta i beaktande.

Omotiverat att kräva medlemskap
 
I de svar som biträdande JO fick ansåg både IT-centralen och domkapitlet i Uleåborgs stift att kravet på medlemskap i kyrkan var motiverat.

Biträdande JO Jussi Pajuoja konstaterar emellertid i sitt beslut att platsannonsen anger att det är fråga om tekniska arbetsuppgifter som inte har beröringspunkter med sådana andliga funktioner som avses i kyrkolagen. Kravet på medlemskap i kyrkan är sålunda inte förenligt med en grund- och människorättspositiv tolkning av kyrkolagen.

Pajuoja anser också att det inte framgår av Ylivieska församlings utredningar att ansökningsförfarandet på förhand skulle ha bedömts vara förenligt med biträdande JO:s tidigare beslut.

Biträdande JO har i detta sammanhang tagit ställning till sex olika klagomål där församlingars platsannonser har kritiserats. I annonserna har församlingarna uppställt villkoret att den som väljs ska vara medlem av den evangelisk-lutherska kyrkan. Enligt klagandenas åsikt är det olagligt och diskriminerande att uppställa ett sådant villkor.
 
Skilda lagar om statskyrkorna

Lagarna om Finlands två statskyrkor skiljer sig från varandra i fråga om kravet på medlemskap. I den ortodoxa kyrkan är arbetsuppgifternas art avgörande för om den som anställs förutsätts vara medlem av kyrkan. I den ortodoxa kyrkan upphävdes tjänsteförhållandena år 2006.

I den evangelisk-lutherska kyrkan ska den som väljs till en tjänst enligt lagen vara medlem av kyrkan. I fråga om ett arbetsavtalsförhållande är arbetsuppgifternas art avgörande för om den som väljs förutsätts vara medlem av kyrkan eller inte.
 

Närmare upplysningar ges av föredragande Piatta Skottman-Kivelä,  tfn (09) 432 3347.