Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Kuopiopolisen tänjde på sina befogenheter vid undersökning av narkotikabrott

Biträdande justitieombudsman Jukka Lindstedt gav fyra poliser anmärkning

2.12.2005

- Kuopiopolisen tänjde på sina befogenheter vid undersökning av narkotikabrott då den inte i samband med en husrannsakan beslagtog påträffad narkotika och ett hagelgevär, konstaterar biträdande justitieombudsman Jukka Lindstedt. Polisen underrättade inte heller lägenhetsinnehavaren om husrannsakan, trots att så borde ha skett enligt lagen. Biträdande justitieombudsmannen har gett en kriminalkommissarie, två äldre kriminalkonstaplar och en kriminalöverkonstapel vid Kuopio polisinrättning en anmärkning för det lagstridiga förfarandet.

Kuopiopolisen hade flera gånger nattetid gjort husrannsakan i en privatbostad. Den första gången påträffade poliserna ett hagelgevär, patroner och Subutex-tabletter. Av undersökningstekniska skäl beslagtog de emellertid inte föremålen utan endast fotograferade dem. Den andra gången fanns hagelgeväret och tabletterna fortfarande i bostaden, men då poliserna för tredje gången gjorde husrannsakan hade tabletterna försvunnit och den fjärde gången också hagelgeväret. Endast en halv Subutex-tablett hade lämnats kvar.

Biträdande justitieombudsman Lindstedt framhåller att det enligt den vid tidpunkten i fråga gällande lagen inte var tillåtet att senarelägga beslag av undersökningstekniska skäl. Framförallt när det gäller utredning av narkotikabrott har emellertid utvecklats en polispraxis som innebär att man inte inleder förundersökning för varje litet parti utan inriktar sig på att avslöja större partier.

Enligt biträdande justitieombudsmannens uppfattning har t.o.m. den högsta polisledningen känt till denna praxis och de laglighetsfrågor som den väcker. Trots farhågorna om att polisens praxis utvecklas i en alltmera tvivelaktig riktning och t.o.m. kan anses vara lagstridig, har varken den högsta polisledningen eller inrikesministeriet vidtagit åtgärder för att stoppa praxisen eller få till stånd ändringar i lagstiftningen. De polismän som arbetar på fältet har följaktligen varit tvungna att i oklara fall själva komma till rätta med problemen och av taktiska skäl frestas de att alltmer tänja på sina befogenheter. Fältarbetet kräver i allmänhet snabba beslut i akuta situationer. Det är då ytterst viktigt att polismännen har klara regler att följa. Biträdande justitieombudsmannen har meddelat justitieministeriet och inrikesministeriet sin uppfattning om saken.

Polisen bröt dessutom mot kommunikationssekretessen då den teleavlyssnade personer som inte var misstänkta för brott. Biträdande justitieombudsman Lindstedt konstaterar att detta också på ett mera allmänt plan väcker frågan om den rättsliga regleringen av avlysning av sådana samtal är tillräcklig.

Närmare uppgifter ger justitieombudsmannasekreterare Pasi Pölönen, tfn (09) 432 3345.

Biträdande justitieombudsman Jukka Lindstedts beslut dnr 1166/4/04 (på finska) i sin helhet.