Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Kundernas rättssäkerhet kränktes då ett halvfärdigt utsökningssystem togs i bruk

Biträdande justitieombudsman Jääskeläinen kritiserar justitieministeriet

22.6.2006

Biträdande justitieombudsman Petri Jääskeläinen kritiserar justitieministeriet för att ett halvfärdigt datasystem för utsökningen togs i bruk, trots att det inte hade fungerat klanderfritt då det testades. Det visade sig att systemet hade fel och brister som ledde till kränkningar av utsökningsparternas rättssäkerhet och egendomsskydd. Systemet infördes på ett sätt som inte motsvarade de krav som kan ställas på en saklig myndighetsverksamhet.

Vårvintern 2004 beslöt justitieministeriet i enlighet med en ändring i utsökningslagen att det nya datasystemet för utsökningen skulle tas i bruk. Efter att lagen trätt i kraft fick justitieombudsmannen ta emot klagomål över dröjsmål och felaktigheter i utsökningsförfarandet. I många fall hade redovisningen av underhållsbidrag som drivits in dröjt oskäligt länge. Parterna hade också fått vänta på att få tillbaka överbetalda belopp. Vidare hade det förkommit brister i betalningsuppmaningar, utmätningsprotokoll och indrivningskvitton. De problem som datasystemet orsakat, t.ex. avbrott i verkställigheten av förvandlingsstraff, hade också behandlats i media. Dessutom hade datasystemet till en början fungerat endast på finska, vilket ledde till att finskspråkiga meddelanden och utskrifter sändes till alla gäldenärer.

Biträdande justitieombudsman Jääskeläinen konstaterar att det i sista hand är justitieministeriet som kan hållas ansvarigt för att systemet när det togs i bruk inte uppfyllde de krav som parternas rättssäkerhet och en korrekt myndighetsverksamhet innebär. Ministeriet borde ha haft beredskap för oförutsedda problem i samband med att datasystemen utvecklades. Tillräckliga resurser borde ha anvisats för att utveckla och testa systemet och sålunda säkerställa dess funktion. Å andra sidan var det kanske svårt att ytterligare skjuta upp ibruktagandet, eftersom projektet redan var försenat med ett år.

Enligt de uppgifter som biträdande justitieombudsmannen fått hade det också förekommit brister i handledningen och rådgivningen i samband med att systemet togs i bruk.

Närmare upplysningar ger referendarieråd Riitta Länsisyrjä,
tfn (09) 432 3363.

Biträdande justitieombudsman Petri Jääskeläinens avgöranden dnr 33/2/06 och 34/2/06 samt 2032/4/04 och 2854/4/04 i sina helhet.