Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Kommunerna måste värna om de grundläggande rättigheterna

BJO Sakslins ställningstagande till praxis i tre städers siminrättningar

Riksdagens biträdande JO Maija Sakslin har i tre olika beslut bedömt lagligheten av den praxis som tillämpas i kommunala siminrättningar. I Kauhajoki hade en klagande fått portförbud, i Björneborg måste de som fick köpa inträdesbiljetter till nedsatt pris bära ett rött armband och i Helsingfors siminrättningar var fotografering förbjuden.

Lagstridigt portförbud

I februari 2011 beslöt personalen vid Kauhajoki stads simhall att inte sälja inträdesbiljetter till en person vars religiösa prat enligt personalens åsikt var störande.

Sakslin anser i sitt beslut att man hade begränsat användningen av simhallen i strid med religions- och samvetsfriheten samt yttrandefriheten. Användning av kommunal idrottsservice får begränsas endast i undantagsfall. Eftersom portförbudet gällde utnyttjandet av en grundläggande rättighet måste staden uttryckligen visa att förbudet baserade sig på en godtagbar grund.

Förfarandet uppfyllde inte de grundlagsfästa principerna om rättssäkerhet och god förvaltning, bl.a. av den anledningen att klaganden i fråga inte hade fått yttra sig i ärendet. Inte heller i övrigt hade man gjort en ordentlig utredning i ärendet eller fattat ett överklagbart beslut om förbudet. Staden hade inte visat att förbudet att använda simhallen baserade sig på en saklig och godtagbar grund.

Eftersom förfarandet var uppenbart felaktigt föreslår Sakslin att stadsstyrelsen överväger möj-ligheten att på något sätt gottgöra klaganden för den olägenhet och upplevelse av orättvisa som har uppkommit till följd av det lagstridiga förfarandet.

Armband kränkte integritetsskyddet

Kunderna i Björneborgs stads simhall måste bära ett rött armband om de var berättigade till nedsatt inträdesavgift. Detta gällde barn, beväringar, pensionärer, funktionshindrade och ar-betslösa som inte fick inkomstrelaterad dagpenning.

Som motivering anförde staden att praxisen med armband förenklade övervakningen och sänkte kostnaderna för biljettförsäljningen.

Enligt Sakslins åsikt var denna motivering inte ett lagligt skäl för särbehandling av simhallskunder som var berättigade till nedsatt biljettpris av sociala, hälsorelaterade eller andra personliga orsaker. Björneborgs stads förfarande var inte heller förenligt med personuppgiftslagens krav på hantering av personuppgifter eller med offentlighetslagens sekretessbestämmelser. Exempelvis uppgifter om arbetslöshet och hälsotillstånd är enligt offentlighetslagen sekretessbelagda. Det röda armbandet röjde sålunda sekretessbelagda uppgifter under hela den tid som bäraren vistades i simhallen.

Förfarandet uppfyllde inte heller kravet på jämlikt bemötande, proportionalitetsprincipen och kravet på adekvat service, som enligt förvaltningslagen hör till grunderna för god förvaltning.

Fotograferingsförbud kan endast vara riktgivande

Det tredje beslutet gäller klagomål över Helsingfors stads förfarande att begränsa fotografering i stadens siminrättningar.

Sakslin anser att fotografering av privatpersoner i siminrättningar inte är en rättighet som hör till yttrandefrihetens kärnområde. Däremot har siminrättningarnas kunder rätt till integritetsskydd. Enligt strafflagens bestämmelse om olovlig observation är fotografering förbjuden i siminrättningars omklädningsrum, duschar och bastur. I vissa situationer kan störande fotografering också anses störa offentlig frid.

Enligt Helsingfors stads utredning är fotograferingsförbudet som gäller simhallar och utebassänger inte ovillkorligt - föräldrar får fotografera sina barn och vänner får fotografera varandra. Fotograferingen är i sådana fall baserad på samtycke, vilket gör integritetsskyddet överflödigt.
 
Biträdande JO anser att Helsingfors stad på lagliga grunder har orsak att utfärda anvisningar om fotografering i siminrättningar. Avsikten är dels att värna om integritetsskyddet och dels att förebygga brott mot offentlig frid och olovlig observation. Förbudet kan också motiveras med att sårbara grupper som t.ex. barn måste skyddas. Det är emellertid tillåtet att fotografera en pri-vatperson som ger sitt uttryckliga samtycke.

Biträdande JO understryker att hon i detta ärende har bedömt frågan om fotograferingsförbud i kommunala siminrättningar dels utifrån privatpersoners integritetsskydd och dels utifrån rätten att fotografera, som hör till vars och ens yttrandefrihet. I sitt avgörande tar hon sålunda inte ställning till frågan om offentliga personers integritetsskydd och inte heller till frågan om yttran-defrihet i samband med massmediernas informationsförmedling.

Staden måste värna om de grundläggande rättigheterna

Staden har med stöd av självstyrelsen frivilligt åtagit sig att tillhandahålla simhallstjänster. I det sammanhanget måste staden värna om de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna.

Biträdande JO konstaterar att ordningsreglerna för simhallarna och utebassängerna uteslutande är baserade på stadens egna beslut. I egenskap av innehavare eller ägare av inrättningarna kan staden ge kunderna anvisningar och rekommendationer om hur de ska uppträda. Sådana anvisningar och rekommendationer är dock inte rättsligt bindande, om de inte är baserade på ett bemyndigande i lag.

Biträdande JO Maija Sakslins beslut dnr 2720/4/11 (Kauhajoki), 3514/4/11 (Björneborg) samt 2504/4/10 och 2515/4/10 (Helsingfors) kan i sin helhet (på finska) läsas på adressen www.ombudsman.fi
Närmare information ger äldre JO-sekreterare Ulla-Maija Lindström, tfn (09) 4321.