Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Kommunerna borde ha iakttagit statsrådets förordning i samband med svininfluensavaccineringarna

11.6.2010

JO fick i slutet av år 2009 ta emot flera klagomål angående influensa A(H1N1)-vaccineringarna.

I fem klagomål riktades det kritik mot föreskrifterna i den statsrådsförordning som reglerade anordnandet av svininfluensavaccineringar och ordningen för vaccinering av olika befolkningsgrupper. Enligt förordningen skulle personer som fyllt 65 år och som på grund av sjukdom hörde till riskgruppen vaccineras som den näst sista befolkningsgruppen. Klagandena ansåg att statsrådsförordningen flagrant kränkte äldre medborgares grundläggande rättigheter.

I de övriga klagomålen riktades det bl.a. kritik mot de grunder på vilka Esbo stad underlät att vaccinera en del tandläkare, samt mot att medlemmarna i Lahtis stadsorkester blev vaccinerade före riskgrupperna.

Medlemmarna i Lahtis stadsorkester vaccinerades i strid med förordningen före riskgrupperna

Social- och hälsovårdsväsendet i Lahtis stad handlade i strid med statsrådets förordning i och med att medlemmarna i Lahtis stadsorkester fick svininfluensavaccin före riskgrupperna.

JO framhåller att den vaccineringsordning som föreskrevs i förordningen var bindande för kommunerna och att det inte var möjligt att avvika från den. Syftet med vaccineringsordningen var enligt social- och hälsovårdsministeriet att de befolkningsgrupper som löpte den största risken att insjukna i de svårare formerna av svininfluensa skulle bli vaccinerade först. Eftersom vaccinet anlände till landet i flera partier blev man tvungen att fatta beslut om vaccineringsordningen. Beslutet fattades på basis av medicinsk och epidemiologisk sakkunskap.

Esbo förvägrade på felaktiga grunder en del tandläkare vaccin

Esbo stad handlade lagstridigt då staden förvägrade en del tandläkare influensa A(H1N1)-vaccin på grund av att de arbetade vid hälsovårdscentralen i egenskap av hyrläkare. Justitieombudsman Petri Jääskeläinen framhåller att denna grund för vägran inte var förenlig med statsrådets förordning.

Enligt statsrådets förordning skulle den personal inom hälso- och socialvården som hade direkt kontakt med vården av infektionspatienter eller infektionsbenägna patienter vaccineras först. Tandläkare som vårdade sådana patienter hade således rätt att bli vaccinerade vare sig de var anställda hos staden eller arbetade som hyrläkare vid hälsovårdscentralen.

När det gällde vaccineringspraxisen bröt Esbo stad likaså mot statsrådets förordning i och med att staden underlät att vaccinera privata tandläkare, oavsett hurdana patienter tandläkarna de facto vårdade. JO ansåg att detta var en alltför schablonmässig lösning.

Utgjorde antalet sparade levnadsår en grund för att sjuka personer som fyllt 65 år placerades i slutet av vaccineringskön?

Justitieombudsman Petri Jääskeläinen bad Institutet för hälsa och välfärd (THL) ge ett utlåtande om de grunder på vilka man hade fattat beslut om att personer som fyllt 65 år och som hörde till riskgruppen på grund av att de led av en sjukdom skulle vaccineras som den näst sista befolkningsgruppen.

THL konstaterade i sitt utlåtande att man i den situation där det finns en begränsad mängd vaccin och det är fråga om en dödlig sjukdom måste avgöra huruvida man med hjälp av vaccineringarna endast strävar efter att förhindra dödsfall eller om också antalet sparade levnadsår är av betydelse. Förebyggandet av dödsfall bland långtidssjuka äldre personer sparar inte lika många levnadsår som förebyggandet av dödsfall bland barn i skolåldern.

JO påpekar emellertid att sparandet av levnadsår inte nämns som en motivering till vaccineringsordningen i det föredragningsmemorandum som gäller statsrådsförordningen.

JO har med anledning av detta bett social- och hälsovårdsministeriet ge ett utlåtande om huruvida statsrådet hade tillgång till korrekt och tillräcklig information då statsrådet fattade beslut om vaccineringsordningen för personer som fyllt 65 år och som hörde till riskgruppen på grund av att de led av en sjukdom. Dessutom har han bett ministeriet ta ställning till huruvida THL:s motivering som berör sparade levnadsår kan betraktas som godtagbar. JO inväntar utlåtandet senast den 31 augusti 2010.

Justitieombudsman Petri Jääskeläinens avgöranden dnr 4228/4/09, 4245/4/09 och 4351/4/09 (på finska)

Tilläggsinformation ges av äldre justitieombudsmannasekreterare Kaija Tanttinen-Laakkonen, tfn (09) 4321.