Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Kommuner har i strid med lagen begränsat distributionen av vårdtillbehör

Justitieombudsmannen ber ministeriet ingripa

Några kommuner och samkommuner har begränsat distributionen av vårdtillbehör till långtidssjuka, vilket strider mot lagen. Det är skäl att ingripa i denna praxis så att en laglig och jämlik behandling av patienterna kan tryggas, konstaterar JO Petri Jääskeläinen.

JO har bett social- och hälsovårdsministeriet instruera kommunerna och samkommunerna om hur de ska förfara enligt lagen.

Enligt hälsovårdslagen hör det till sjukvårdstjänsterna, som ska ordnas av kommunen, att enligt vårdplanen tillhandahålla nödvändiga förbrukningsartiklar för behandling av långvarig sjukdom. Dessutom ska vårdtillbehören vara avgiftsfria.

- Detta betyder att varje patients behov av vårdtillbehör ska bedömas individuellt, konstaterar Jääskeläinen.

JO tog ställning i ärendet på grund av två klagomål.
 

Distributionen begränsades i Riihimäkiregionen

Samkommunen för Riihimäkiregionens hälsovårdscentral hade anvisat hälsovårdscentralerna att begränsa distributionen av vissa vårdtillbehör så att patienten själv skulle betala tillbehör som översteg ett visst maximibelopp. Anvisningen gällde t.ex. diabetespatienters teststickor för blodsocker.

Förfarandet var enligt JO lagstridigt eftersom det inte beaktade patientens individuella behov.

Samkommunens styrelse handlade lagstridigt också då den på sin föredragningslista, som lades ut på webben, publicerade namnet på en person som klagat. Enligt offentlighetslagen får uppgifter om en persons hälsotillstånd inte lämnas ut.

Underbudgetering i Kuopio

I Kuopio hade till diabetiker inte distribuerats material, dvs. lansetter för mätning av blodsocker. Som motivering anfördes att man i driftsplanen för stadens hälsovård inte hade kunnat beakta den kostnadsökning som orsakades av hälsovårdslagen, som trädde i kraft mitt under året.

Jääskeläinen anser att Kuopio handlade lagstridigt då staden inte skötte distributionen av vårdtillbehör enligt hälsovårdslagen.

Grundlagen ålägger kommunerna att trygga lagstadgade hälso- och sjukvårdstjänster. För att uppfylla sin förpliktelse måste kommunerna ta in de nödvändiga anslagen i sin budget, i stället för att medvetet underdimensionera budgeten. Om det visar sig att anslagen inte räcker till måste kommunen genom en tilläggsbudget eller på något annat sätt se till att de lagstadgade förpliktelserna uppfylls.

Ministeriet bör ingripa

JO Jääskeläinen anser det vara viktigt att konkret ingripa i lagstridig praxis av det slag som det här är fråga om.

Han anser att social- och hälsovårdsministeriet med beaktande av dess lednings- och tillsynsskyldighet  måste agera i ett fall som detta, då en kommun eller en samkommun genom lagstridiga förfaranden och anvisningar styr distributionen av vårdtillbehör.

Det är dessutom fråga om ett sk. vårdsbeslut av en läkare, som enligt vedertagen rättspraxis inte kan överklagas.

JO ber ministeriet senast 1.7.2013 meddela vilka åtgärder det vidtagit i ärendet.


JO Petri Jääskeläinens beslut dnr 4092/4/2011 och 3737/4/11 samt framställning dnr 197/2/2013  i sin helhet (på finska).
 
Närmare information ger referendarierådet Kaija Tanttinen-Laakkonen, tfn (09) 432 3377