Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Karleby stad förfor felaktigt då den stödde vissa riksdagskandidaters valkampanj

Biträdande JO Maija Sakslin anser att Karleby stad förfor felaktigt då den i samband med 2007 års riksdagsval gav valbidrag till vissa riksdagsledamöter eller deras stödgrupper.

JO har fått ett klagomål om att Karleby stad i samband med 2007 års riksdagsval stödde tre riksdagsledamöter genom konstinköp. Andra kandidater fick inga bidrag.

Av en riksdagsledamot köpte staden två tavlor till ett sammanlagt värde av 1000 euro och av två föreningar en 700 euro värd tavla var. Av en stödgrupp förvärvade staden dessutom en tavelserie värd 300 euro.

Det var stadsdirektören som fattade besluten om förvärven. I sin utredning ansåg staden att den inte hade diskriminerat de övriga kandidaterna, eftersom dessa inte hade erbjudit staden att förvärva gåvoföremål. Dessutom underströk staden att förvärven inte var vederlagsfria.

Det var fråga om valfinansieringsbidrag

Enligt biträdande JO:s åsikt ändrar stadens förklaring inte det faktum att tavelförvärven gjordes i valfinansieringssyfte som bidrag för vissa kandidaters valkampanj.

Enligt vedertagen rättspraxis hör det inte till kommunens verksamhetsområde att stödja politisk verksamhet. Dessutom är kommunen enligt kommunallagen skyldig att bemöta sina invånare opartiskt. Kommunen ska i sitt beslutsfattande iaktta de rättsprinciper som framgår av förvaltningslagen, inklusive principen om opartiskt bemötande.

Sakslin anser att Karleby stad förfor felaktigt då den gav vissa riksdagsledamöter eller deras stödgrupper valbidrag. En omständighet som enligt Sakslins åsikt inte minskar det klandervärda i stadens förfarande är att endast de kandidater och stödgrupper som stöddes hade erbjudit staden att köpa tavlor.

Sakslin anser att staden borde ha avhållit sig från att bevilja bidrag.

Kommuner får inte stödja partiverksamhet

År 2007 var det inte ännu uttryckligen förbjudet i lag för kandidater och deras stödgrupper att ta emot valbidrag från kommuner och andra offentliga samfund.
 
Enligt valfinansieringslagen som trädde i kraft 2009 får en kandidat eller stödgrupp inte ta emot bidrag för sin valkampanj från staten eller kommuner. Motsvarande förbud togs år 2010 in i partilagen.

Med beaktande av dessa lagändringar nöjer sig Sakslin med att uppmärksamma Karleby stad på sina synpunkter när det gäller kommunens verksamhetsområde och skyldighet att bemöta sina invånare och förvaltningskunder på ett opartiskt sätt.

Biträdande JO:s avgörande dnr 3629/4/09 i sin helhet (på finska).

Närmare information ger JO-sekreterare Ulla-Maija Lindström tfn (09) 432 3355.